Trendy

553 771 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-4 115 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

554 436 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

5.11.2013 - 2.5.2016 Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice
26.2.2007 - 5.11.2013 Kopřivnice, Areál Tatry 1448/5, PSČ 74221
1.10.1995 - 26.2.2007 Kopřivnice, Štefánikova 1163

61974668

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1995 - 1.5.2016

CZ61974668

Datum vzniku

1. října 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. května 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. května 2016

Datová schránka

nwngjqq

Historické názvy

28.12.2002 - 2.5.2016

Tafonco a.s.

21.8.2002 - 28.12.2002

TAFONCO a.s.

1.10.1995 - 21.8.2002

Slévárna TATRA, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1137

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.3.2002 - 2.5.2016

574 560 000 Kč

21.8.2001 - 23.3.2002

384 750 000 Kč

1.10.1995 - 21.8.2001

750 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kopřivnice

Provozovny

od 27.2.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Areál Tatry 1448/5, 742 21, Kopřivnice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 2. května 2016 - 2. května 2016 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z Obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.U společnosti Tafonco a.s., IČ: 619 74 668, sídlem Areál Tatry 1448/5, 74... 2 21 Kopřivnice (zanikající společnost) došlo k fúzi sloučením společnosti Tafonco a.s., IČ: 619 74 668, sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice (zanikající společnost) a společnosti Taforge a.s., IČ: 651 38 627, sídlem Areál Tatry 1447/4, 742 21 Kopřivnice (zanikající společnost) na nástupnickou společnost TATRA METALURGIE a.s., IČ: 036 67 952, sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice na základě schváleného Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 8.3.2016. Na nástupnickou společnost TATRA METALURGIE a.s., IČ: 036 67 952 přešlo veškeré jmění obou zanikajících společností. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2016. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2015 - 2. května 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : V případě, že snížení základního jmění nebude zapsáno doobchodního rejstříku, pozbývá toto rozhodnutí jediného akcionářeo zvýšení základního jmění kapitalizací pohledávky včetněpří... slušné změny stanov automaticky platnosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Výše ocenění předmětu nepeněžitého vkladu, to jest výše uvedenépohledávky její nominální hodnotou byla určena posudky dvouznalců, a to znaleckým posudkem č. 1336-176/00 ze dne 6. z... áří2000 zpracovaným znaleckým ústavem AUDIT & CONSULTING EXPERTS,s.r.o. se sídlem v Brně, Ptašínského 4, přičemž znalecký úkon jezapsán pod pořadovým číslem 1336-176/00 znaleckého deníku aznaleckým posudkem č.100-44/00 ze dne 6. září 2000 zpracovanýmDoc. Ing. et Ing. Miroslavem Nováčkem, Brno, Pšeník 1, přičemžznalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 100-44/00znaleckého deníku. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka ve výši 189 810000,-Kč, která je částí pohledávky TATRA, a.s., za společnostíSlévárna TATRA, a.s., která vznikla na základě kupní smlouv... yuzavřené ústně mezi TATRA, a.s., a společností Slévárna TATRA,a.s., o prodeji hmotného majetku , jehož seznam tvoří přílohudále uvedené faktury, přičemž celková kupní cena ve výši 251 624709,-Kč byla vyfakturována fakturou č. 34111495 ze dne30.11.1995. Pohledávka, která je předmětem nepeněžitého vkladuse vkládá podle ustanovení § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků v nominálníhodnotě. Pohledávka je ve vlastnictví společnosti TATRA, a.s.,se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 45 19 34 44. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemipůvodními. Hlasovací práva náležející akcii se řídí jejíjmenovitou hodnotou, tedy na každých 5 130 000,-Kč připadá jedenhla... s. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitouhodnotou akcie, t.j. 5 130 000,-Kč.
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Nepeněžitý vklad bude splacen v plné výši uzavřením smlouvy opostoupení pohledávky mezi upisovatelem jako postupitelem aspolečností jako postupníkem, a to v kanceláři ředitelespole... čnosti v Kopřivnici ve lhůtě 10 dnů od upsání akcií. Vklada tedy i upsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky. K témuž dni zanikne pohledávka a jíodpovídající dluh. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Akcie budou upisovány v kanceláři ředitele společnosti vKopřivnici v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to velhůtě 30 dnů, která začíná běžet pátým dnem po dni, kdy nab... yloprávní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě ozápisu snížení základního jmění společnosti podle rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromadyosvědčeného tímto notářským zápisem do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Akcie budou nabídnuty společnosti TATRA, a.s., se sídlem vKopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 45 19 34 44, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,v... oddílu B, vložka číslo 309. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akciíse splácením emisního kursu nepeněžitým vkladem ve forměkapitalizace pohledávky. S ohledem na zvýšení základního jměn... ínepeněžitým vkladem je přednostní právo akcionářů na upisováníakcií vyloučeno ze zákona (§ 204a odst. 1 zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků). zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Upisováno bude 37 ks (slovy:"třicetsedmkusů") kmenovýchlistinných akcií na majitele, které nebudou veřejněobchodovatelné. Jmenovitá hodnota každé nové akcie činí 5 130000,-Kč (slo... vy:"pětmiliónůjednostotřicettisíckorunčeských"). zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Upisování nad schválenou částku zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : 2.TATRA, a.s., jako jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady společnosti rozhodla dne 27.12.2000 současně srozhodnutím o snížení základního jmění z důvodu úhrady ztrát oz... výšení základního jmění společnosti o 189 810 000,-Kč(slovy:"jednostoosmdesátdevětmiliónůosmsetdesettisíckorunčeských"), tedy z původního základního jmění ve výši 384 750 000,-Kč(slovy:"třistaosmdesátčtyřimiliónysedmsetpadesáttisíckorunčeských") nazákladní jmění ve výši 574 560 000,-Kč(slovy:"pětsetsedmdesátčtyřimiliónypětsetšedesáttisíckorunčeských"). zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Rozhodnutí je osvědčeno notářským zápisem notáře JUDr. JanaDudka, Příbor, Nz 234/2000, N 238/2000 ze dne 27.12.2000.
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Akcionář je povinen předložit společnosti listinné akciespolečnosti za účelem jejich výměny za stejný počet akcií snovou nižší jmenovitou hodnotou akcie ve lhůtě 30 dnů, přičemžtat... o lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího podni, v němž nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu otom, že snížení základního jmění se zapisuje do obchodníhorejstříku. Společnost je povinna bez zbytečného odkladunejpozději však do pěti dnů, kdy se o tom dozví, písemněinformovat akcionáře společnosti o dni, kdy rozhodnutípříslušního soudu o zápisu snížení základního jmění nabyloprávní moci. Ve stejné lhůtě je společnost povinna tutoinformaci uveřejnit na úřední desce společnosti v sídlespolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : 1. TATRA, a.s., jako jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady společnosti rozhodla dne 27.12.2000 o sníženízákladního jmění společnosti z částky 750 000 000,-Kč(slovy:"s... edmsetpadesátmiliónůkorunčeských") o 365 250 000,-Kč(slovy:"třistašedesátpětmiliónůdvěstěpadesáttisíckorunčeských")na základní jmění ve výši 384 750 000,-Kč (slovy:"třistaosmdesátčtyřimiliónysedmsetpadesáttisíckorunčeských") zdůvodu krytí ztrát z minulých období, a to snížením jmenovitéhodnoty každé jedné akcie z původní hodnoty ve výši 10 000000,-Kč (slovy:"desetmiliónůkorunčeských") na novou jmenovitouhodnotu každé jedné akcie ve výši 5 130 000,-Kč (slovy:"pětmiliónůjednostnotřicettisíckorunčeských"). zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2001 - 10. dubna 2003 : Rozhodnutí je osvědčeno notářským zápisem notáře JUDr. JanaDudka, Příbor Nz 234/2000, N 238/2000 ze dne 27.12.2000.
posunout dolů