Trendy

160 889 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

7 397 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

368 755 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 8.4.2014 č.p. 92, 742 43 Pustějov

Historické adresy

2.5.2002 - 8.4.2014 Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, PSČ 74243
23.11.1995 - 2.5.2002 Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín

61974986

DIČ

od 19.12.1995

CZ61974986

Datová schránka

2vrg5nv

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1164

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.4.2003

85 656 000 Kč

Historické jmění

2.5.2002 - 30.4.2003

85 571 000 Kč

26.10.1998 - 2.5.2002

84 203 000 Kč

4.7.1996 - 26.10.1998

52 010 000 Kč

23.11.1995 - 4.7.1996

12 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bílovec

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

108105533 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.5.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Za Dvorem 1, 747 69, Pustá Polom

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. ledna 2015 : I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, IČ: 619 74 986 , vedené v obchodním rejstříku u Kra I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, IČ: 619 74 986 , vedené v obchodním rejstříku u Kra...jského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1164 ( dále jen Společnost) je společnost UNICAPITAL AGRO a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243 (dále jen Hlavní akcionář), když vlastní 79 014 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč, jejíž základní kapitál činí 85 656 000,-Kč, tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 79 014 000,- Kč, což činí 92,25 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 92,25 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích.II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 897,- Kč (slovy: osm set devadesát sedm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 788/48/14 ze dne 18.11.2014 vypracovaným ke dni 31.7.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částka 897,- Kč (slovy: osm set devadesát korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti.IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v přísluné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.VI. Řádná valná hromada určuje, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlasnického práva k akciím na Hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hormady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 1997 : Rozsah splacení základního jmění : Splaceno při založeníspolečnosti zcela.

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Stanoví se tato pravidla postupu pro započtení:Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše, se započítávají vnominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budouzapočteny na základě ... písemných dohod o započtení výše uvedenýchpohledávek, uzavřených mezi oběma stranami, to je akciovouspolečností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92,okres Nový Jičín a každou z jednotlivých fyzických osob jakoupisovatelem, akcionářem. U jednotlivých fyzických osobpohledávky a jim odpovídající dluhy zaniknou vzájemnýmzapočtením ke dni splatnosti pozdější z nich, tedy ke dni upsáníakcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemnádohoda, uzavřená mezi společností a jednotlivou fyzickou osobou- upisovatelem - akcionářem. U jednotlivých osob ke dniúčinnosti dohody o započtení bude zcela splacen emisní kurz nověupsaných akcií jednotlivé osoby - upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnánípředmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotovýchfinančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku.
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Každá z pohledávek akciové společnosti na splacení emisníhokurzu za jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem na stranějedné a pohledávky jednotlivých fyzických osob za akciovousp... olečnost vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek veznění dodatků na straně druhé, zanikne vzájemným započtením kedni splatnosti pozdější z pohledávek, to je ke dni upsání akciíjednotlivou fyzickou osobou za podmínky, že v tento den nabude ujednotlivých fyzických osob účinnosti písemná dohoda společnostia jednotivých fyzických osob o započtení, jinak dnem účinnostikaždé z těchto dohod o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : 2) pohledávkám jednotlivých fyzických osob, jak jsou tytoosoby výše uvedeny, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky veznění dodatku, uzavřené mezi jednotlivou fyzickou osobou jak... opostupitelem a akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., sesídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo61 97 49 86, jako postupníkem, když se jedná o pohledávky zadlužníkem Zemědělským družstvem Studénka, se sídlem v Pustějově,742 43 Pustějov, identifikační číslo 00 14 67 65, přičemžpředmětem těchto smluv je postoupení pohledávek vzniklých ztitulu zákona číslo 42/1992 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : 1) pohledávky akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., sesídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo61 97 49 86, zapsané v obchodním rejtříku, vedeném Krajským... soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, za jednotlivýmiakcionáři - fyzickými osobami, kteří upíší nové akcie na zvýšenízákladního kapitálu a upsáním jim vznikne povinnost splatitemisní kurz upsaných akcií ve výši upsané jednotlivými osobamiproti zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Připouští se započtení pohledávek akciové společnosti ZEMSPOLSTUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín,identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstř... íku,vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, vůčijednotlivým fyzickým osobám jako upisovatelům akcií, jak jsouvýše uvedeni, z titulu splacení emisního kurzu nových upsanýchakcií jednotlivými upisovateli - fyzickými osobami spohledávkami jednotlivých fyzických osob za akciovou společnostíZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres NovýJičín, identifikační číslo 61 97 49 86, které mají jednotlivéfyzické osoby z titulu uzavřených smluv o postoupení pohledávekve znění dodatků, když pohledávky, s jejichž započtenímvyslovuje představenstvo akciové společnosti souhlas, jsou tyto: zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Místem upisování akcií se určuje sídlo akciové společnosti -Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, sekretariát předsedypředstavenstva, v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do15.00 ... hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní denpo nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o povolenízápisu zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Týžden, to je první pracovní den po nabytí právní moci uvedenéhousnesení rejstříkového soudu, doručí představenstvo akciovéspolečnosti předem určeným zájemcům - upisovatelům na jejichvýše uvedenou adresu písemný návrh na uzavření smlouvy o upsáníakcií, a to současně s oznámením počátku běhu lhůty proupisování akcií a lhůty podle ustanovení § 204 odstavec 5.Obchodního zákoníku a s oznámením emisního kurzu taktoupisovaných akcií, který je pro všechny upisovatele stejný arovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií.Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v den úpisu akciízapočtením peněžitých pohledávek vůči společnosti, a to protipohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : V souladu s ustanovením § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku vplatném znění budou předem určení zájemci upisovat akcie vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají s akciovou společ... nostíZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres NovýJičín. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnu formu, podpisymusí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat prohlášení otom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisováníakcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyakcií, upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu alhůtu pro jeho splacení. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Bude upisováno celkem 85 kusů nových kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Upisované akcie budoumít listinnou podobu, nebudou registrované, nebudou ve... řejněobchodovatelné, budou s nimi spojená práva uvedená ve stanováchakciové společnosti. Akcie budou převoditelné s písemnýmsouhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu spřevodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc předednem zamýšleného převodu akcie. Emisní kurz se stanoví jedna kujedné, tedy emisní kurz akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Anna Ponížilová, rodné číslo 35-54-28/416, bytem Ostrava-Poruba,Panelová 979 - 67 ks akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 67.000,-Kč, slovy: šedesát sedm tisíc korun českých,
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Libuše Kulová, rodné číslo 55-57-27/0840, bytem Bílovec,Radotínská 958/8 - 9 ks akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 9.000,-Kč, slovy: devět tisíc korun českých
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Milana Drastichová, rodné číslo 51-58-29/060, bytem Bílovec,ul. ČSL Armády 793/66 - 9 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě9.000,- Kč, slovy: devět tisíc korun českých,
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií abudou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou:
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : V souladu s možností, kterou dává obchodní zákoník, vylučuje seu všech stávajících akcionářů přednostní právo na upisováníakcií, a to v důležitém zájmu společnosti, který je ve smy... sluustanovení § 204a odstavec 5. Obchodního zákoníku spatřován vtom, že je třeba stabilizovat základní kapitál společnosti sohledem na konkrétní dlouhodobé závazky v návaznosti nanedostatek finančních prostředků v oběhu celé ekonomiky a řešeníkonkrétní situace podniku. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vkladypředem určenými zájemci, bez veřejné výzvy k upisování ak... cií. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2003 - 30. dubna 2003 : Rozhodnutím představenstva ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. došlo kezvýšení základního kapitálu společnosti, kdy základní kapitálakciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějovč... .p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, sezvyšuje o částku 85.000,- Kč, slovy: osmdesát pět tisíc korunčeských, tedy z částky 85.571.000,- Kč, slovy: osmdesát pětmilionů pětset sedumdesátjeden tisíc korun českých na částku vevýši 85.656.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů šestsetpadesát šest tisíc korun českých s určením, že upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Všichni shora jmenovaní potvrdili, že základní kapitál předmětnéakciové společnosti v hodnotě Kč 84,203.000,- byl ke dni16.10.2001 splacen, složen.
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : O sepsání notářského zápisu požádali: Ing. Zdeněk Šimeček,Bohumil Tyml, Jiří Berger, Miroslav Fabián, Miroslava Figalová,Věra Figalová, Marie Benáčková - všichni jmenovaní - členov... épředstavenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. , sídloPustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, IČO: 61974986, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,vložka 1164.V notářském zápise je uvedeno rozhodnutí představenstva akciovéspolečnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. sídlo Pustějov č.p. 92, okresNový Jičín, IČO: 61974986, zapsané v OR u Krajského soudu vOstravě oddíl B, vložka 1164. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : O rozhodnutí představenstva byl sepsán notářský zápis ze dne16.10.2001 číslo NZ 224/20010, N 235/2001 JUDr. Hanou Šádkovou,notářkou se sídlem Havlíčkova čp. 864/4, Nový Jičín.
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Výše uvedený návrh na zápis do obchodního rejstříku vychází zrozhodnutí představenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKAa.s., jak je výše uvedena při výkonu působnosti valné hro... madyakciové společnosti na základě pověření valnou hromadoupředmětné společnosti ze dne 24.5.2000 bod 4. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše, se započítavají vnominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budouzapočteny na základě písemných dohod o započtení výše uvedenýchpohle... dávek, uzavřených mezi oběma stranami, to je akciovouspolečností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92,okres Nový Jičín a kažkou z jednotlivých fyzických osob jakoupisovatelem, akcionářem. U jednotlivých fyzických osobpohledávky a jim odpovídající dluhy zaniknou vzájemnýmzapočtením ke dni splatnosti pozdější z nich, tedy ke dni upsáníakcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemnádohoda, uzavřená mezi společností a jednotlivou fyzickou osobou- upisovatelem - akcionářem. U jednotlivých osob ke dniúčinnosti dohody o započtení bude zcela splacen emisní kurznově upsaných akcií jednotlivé osoby - upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Stanoví se tato pravidla postupu pro započtení:
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Každá z pohledávek akciové společnosti na splacení emisníhokurzu za jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem na stranějedné a pohledávky jednotlivých fyzických osob za akciovousp... olečností vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek veznění dodatků na straně druhé, zanikne vzájemnýmz a p o č t e n í m ke dni splatnosti pozdější z pohledávek,to je ke dni upsání akcií jednotlivou fyzickou osobou zapodmínky, že v tento den nabude u jednotlivých fyzických osobúčinnosti písemná dohoda společnosti a jednotlivých fyzickýchosob o započtení, jinak dnem účinnosti každé z těchto dohod ozapočtení.Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnánípředmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotovýchfinančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : 2) pohledávkám jednotlivých fyzických osob, jak jsou tyto osobyvýše uvedeny, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ve zněnídodatku, uzavřené mezi jednotlivou fyzickou osobou jak... opostupitelem a akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., sesídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo61 97 49 86, jako postupníkem, když se jedná o pohledávky zadlužníkem Zemědělským družstvem Studénka, se sídlem v Pustějově,742 43 Pustějov, identifikační číslo 00 14 67 65 a Zemědělskýmdružstvem Pustá Polom, 747 69 Pustá Polom, identifikační číslo47 67 34 35, přičemž předmětem těchto smluv je postoupenípohledávek vzniklých z titulu zákona číslo 42/1992 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : 1) pohledávky akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., sesídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajsk... ýmsoudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, za jednotlivýmiakcionáři - fyzickými osobami, kteří upíší nové akcie na zvýšenízákladního kapitálu a upsáním jim vznikne povinnost splatitemisní kurz upsaných akcií ve výši upsané jednotlivými osobamiproti zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v den úpsiu akciízapočtením peněžitých pohledávek vůči společnosti, a to protipohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu.P ř i p o u... š t í s e započtení pohledávek akciovéspolečnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92,okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané vobchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíluB, vložce 1164, vůči jednotlivým fyzickým osobám jakoupisovatelům akcií, jak jsou výše uvedeni, z titulu splaceníemisního kurzu nových upsaných akcií jednotlivými upisovateli -fyzickými osobami s pohledávkami jednotlivých fyzických osob zaakciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějovč.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86,které mají jednotlivé fyzické osoby z titulu uzavřených smluv opostoupení pohledávek ve znění dodatků, když pohledávky, sjejichž započtením vyslovuje představenstvo akciové společnostisouhlas, jsou tyto: zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Místem upisování akcií se určuje sídlo akciové společnosti -Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, sekretariát předsedypředstavenstva, v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00... hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právačiní 20 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den ponabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o povolenízápisu zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Týžden, to je první pracovní den po nabytí právní moci uvedenéhousnesení rejstříkového soudu, doručí představenstvo akciovéspolečnosti předem určeným zájemcům - upisovatelům na jejichvýše uvedenou adresu písemný návrh na uzavření smlouvy o upsáníakcií, a to současně s oznámením počátku běhu lhůty proupisování akcií a lhůty podle ustanovení § 204 odstavec 5.Obchodního zákoníku a s oznámením emisního kurzu taktoupisovaných akcií, který je pro všechny upisovatele stejný arovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : V souladu s ustanovením § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku vplatném znění budou předem určení zájemci upisovat akcie vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají s akciovou společ... nostíZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres NovýJičín. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisymusí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat prohlášení otom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisováníakcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyakcií, upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu alhůty pro jeho splacení. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Bude upisováno celkem 1.368 kusů nových kmenových akcií na jménoo jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,--Kč. Upisované akciebudou mít listinnou podobu, nebudou registrované, nebudou... veřejně obchodovatelné, budou s nimi spojena práva uvedená vestanovách akciové společnosti. Akcie budou převoditelné spísemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělenísouhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jedenměsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie. Emisní kurz sestanoví jedna ku jedné, tedy emisní kurz akcie se rovnájmenovité hodnotě akcie. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Neuwerthová Ludmila, rodné číslo 23-62-29/472, bytem Pustá Polomč. 55 - 43 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 43.000,--Kč,slovy: čtyřicet tři tisíce korun českých.
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Neuvirt Ladislav, rodné číslo 56-03-31/0746, bytem Radotínská541, Bílovec - 3 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě3.000,--Kč, slovy: tři tisíce korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Tobola Evžen, rodné číslo 48-11-25/446, bytem Poštovní 504,Studénka - 4 kusy akcií v hodnotě 4.000,--Kč, slovy: čtyřitisíce korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Tegel Jindřich, Ing., rodné číslo 42-05-27/469, bytem Řezáčova46, Brno - 5 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 5.000,--Kč,slovy: pět tisíc korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Rehnová Milena, RNDr., rodné číslo 25-60-25/431, bytem NaPískách 503/28, Praha 6 - 435 kusů akcií v úhrnné jmenovitéhodnotě 435.000,--Kč, slovy: čtyřista třicet pět tisíc korunčesk... ých, zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Rathuská Blažena, rodné číslo 40-59-18/478, bytem Dvořákova 702,Studénka - 10 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,slovy: deset tisíc korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Matoušková Anna, rodné číslo 31-55-03/961, bytem L. Janáčka 870,Ostrava-Polanka - 788 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě788.000,--Kč, slovy: sedmset osmdesát osm tisíc korun čes... kých, zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Langrová Kristína, rodné číslo 39-56-13/438, bytem Družstevní312, Studénka - 18 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě18.000,--Kč, slovy: osmnáct tisíc korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Kafková Ludmila, rodné číslo 26-58-20/159, bytem 2.května 278,Studénka - 4 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 4.000,--Kč,slovy: čtyři tisíce korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Ferencová Marie, rodné číslo 22-61-24/419, bytem Pustějov 38 -34 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 34.000,--Kč, slovy:třicet čtyři tisíce korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Fejerčáková Marta, rodné číslo 48-54-01/460, bytem Poštovní594, Studénka - 24 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě24.000,--Kč, slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých,
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií abudou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou:
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : V souladu s možností, kterou dává obchodní zákoník, vylučuje seu všech stávajících akcionářů přednostní právo na upisováníakcií, a to v důležitém zájmu společnosti, který je ve smy... sluustanovení § 204a odstavec 5. Obchodního zákoníku spatřován vtom, že je třeba stabilizovat základní kapitál společnosti sohledem na konkrétní dlouhodobé závazky v návaznosti nanedostatek finančních prostředků v oběhu celé ekonomiky ařešení konkrétní situace podniku. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vkladypředem určenými zájemci, bez veřejné výzvy k upisování ak... cií. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2002 - 31. ledna 2003 : Rozhodnutím představenstva ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. došlo kezvýšení základního kapitálu společnosti, kdy základní kapitálakciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov... č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86,s e z v y š u j e o částku 1.368.000,--Kč, slovy: jedenmilion třista šedesát osm tisíc korun českých, tedy z částky84.203.000,--Kč, slovy: osmdesát čtyři miliony dvěstě tři tisícekorun českých na částku ve výši 85.571.000,--Kč, slovy: osmdesátpět milionů pětset sedmdesát jedna tisíc korun českých surčením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu s e n e p ř i p o u š t í. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 1998 - 17. září 1999 : Nepeněžité vklady budou upisovateli splaceny okamžikem účinnostismlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na akciovouspolečnost.
 • 16. dubna 1998 - 17. září 1999 : Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, to je Pustějovč.p. 92, okres Nový Jičín v pracovních dnech v době od 8.00hodin do 15.00 hodin, přičemž o započetí upisování budouup... isovatelé akcií uvědoměni v souladu se Stanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 1998 - 17. září 1999 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva sestanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu zvý... šenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 1998 - 17. září 1999 : Upisovateli nových akcií mohou být pouze určití zájemci, a to:-oprávněné osoby z transformace Zemědělského družstva Studénka vlikvidaci se sídlem: okr. Nový Jičín, Pustějov č.p. 92... , PSČ 74243, identifikační číslo organizace 00146765 a Zemědělskéhodružstva Pustá Polom se sídlem: Pustá Polom, PSČ 747 69,identifikační číslo 47673435 z titulu majetkových podílů podlezákona č. 42/1992 Sb.- osoby, kterým vznikl nárok na vypořádací podíly podleustanovení § 223 obchodního zákoníku po ukončení členství vZemědělském družstvu Studénka v likvidaci se sídlem: okr. NovýJičín, Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, identifikační čísloorganizace 00146765 a v Zemědělském družstvu Pustá Polom sesídlem: Pustá Polom, PSČ 474 69, identifikační číslo organizace47673435, jak byli a jsou uvedeni v notářském zápisu ze dne11.12.1997 sp. zn. Nz 339/97, N 310/97 notářky JUDr. HanyŠádkové se sídlem v Novém Jičíně, Havlíčkova 4, který bylpřiložen k návrhu na zápis změn údajů v obchodním rejstříku zedne 7.1.1998. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 1998 - 17. září 1999 : Ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu senepoužije vzhledem k tomu, že upisování akcií bude provedenonepeněžitými vklady.
 • 16. dubna 1998 - 17. září 1999 : Základní jmění se zvyšuje upsáním nejméně 15.000, slovy:patnáct tisíc kusů a nejvýše 32.193, slovy: třicet dva tisícjednosto devadesát tři kusů nových kmenových akcií na jméno ojme... novité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíckorun českých v listinné podobě. Emisní kurs akcií se stanoví vevýši jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 1998 - 17. září 1999 : Usnesení o zvýšení základního jmění:Z důvodu získání dalších zdrojů pro uskutečnění podnikatelskýchzáměrů společnosti a posílení bonity společnosti v obchodníchvztazích z v y š u ... j e se základní jmění společnosti nejméněo 15.000.000,-Kč, slovy: patnáct miliónů korun českých a nejvýšeo 32.193.000,-Kč, slovy: třicet dva miliónů jednosto devadesáttři tisíce korun českých s určením, že upisování akcií nadčástku 32.193.000,-Kč, slovy: třicet dva miliónů jednostodevadesát tři tisíce korun českých se n e p ř i p o u š t í . zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů