Trendy

103 322 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 338 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

169 611 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.9.2016 Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Historické adresy

7.11.2001 - 29.9.2016 Ústí nad Labem, Revoluční 84, č.p. 1521, PSČ 40001
29.1.1997 - 7.11.2001 Ústí nad Labem, Revoluční 84, PSČ 40001
1.1.1995 - 29.1.1997 Ústí nad Labem, Revoluční 86, PSČ 40060

62243136

DIČ

od 1.1.1995

CZ62243136

Datum vzniku

1. ledna 1995

Datová schránka

95sgzgm

Historické názvy

24.7.1996 - 1.1.2016

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

1.1.1995 - 24.7.1996

VÚANCH, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 664

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2004

60 000 000 Kč

Historické jmění

21.5.2003 - 1.7.2004

56 000 000 Kč

30.4.2003 - 21.5.2003

60 000 000 Kč

5.2.1999 - 30.4.2003

50 015 000 Kč

24.11.1998 - 5.2.1999

50 015 000 Kč

29.1.1997 - 24.11.1998

30 015 000 Kč

1.1.1995 - 29.1.1997

30 015 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1815180633 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 29.2.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Záluží 1, 436 01, Litvínov

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 15. září 2014 : V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu ze dne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
 • 15. září 2014 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašíno Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašíno...vo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. září 2014 - 14. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 1. ledna 1995 - 15. září 2014 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo... nábřeží 42, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1995 - 15. září 2014 : V rozhodnutí zakladatele učiněném ve formě notářského zápisu zedne 15.12.1994 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady společnosti.
 • 16. března 2004 - 1. července 2004 : Jediný akcionář rozhodl dne 19.1.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4,000.0... 00,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Upisované akcie:počet: 4.000 kusůjmenovitá hodnota: 1.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnáPřevoditelnost akcií bude čl. 9 odst. 3 stanov omezena souhlasem valné hromady.- Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce,kterým je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, IČ 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností.- Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Ústí nad Labem, Revoluční 84, č.p. 1521, PSČ 400 01. Lhůta pro upsání se stanoví na 30 dnů a začne běžet pátým pracovním dnem následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis Rozhodnutí a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku.- Emisní kurs jedné akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých).- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, tj. 4,000.000,- Kč na zvláštní účet společnosti jako emitenta vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nad Labem, č. účtu: 17272133/0300, a to do 60 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií sdělí představenstvo společnosti neprodleně zájemci písemně. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2003 - 30. dubna 2003 : Jediný akcionář rozhodl dne 18.11.2002 při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnostitakto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5... ,985.000,-Kč slovy pět milionů devětsetosmdesátpět tisíc korun českých.b) Upisované akcie:počet : 5 985 kusůjmenovitá hodnota: 1000,- Kčdruh : kmenovéforma : na jménopodoba : listinnáPřevoditelnost akcií bude dle čl. 9 odst. 3 stanov omezenasouhlasem valné hromady.c) Přednostní právo stávajícího akcionáře k upisování akcií sevylučuje. Důvodem je urychlení procesu zvýšení základníhokapitálu, snížení jeho administrativní a finanční náročnostia zájem na zachování jednotné jmenovité hodnoty všech akcíspolečnosti.Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nebudouvyloučením přednostního práva dotčena práva jiných osob.d) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je akcionář UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 8,Trojská 1997/13a, PSČ 182 21, IČ 61672190, zapsaná v obchod-ním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 3020 a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřezájemce se společností.e) Místem pro úpis nových akcií se stanoví Klimentská 1207/10,110 00 Praha 1 a lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů.Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následujícípo dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápisrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti(dále jen "Rozhodnutí") do obchodního rejstříku a upisováníakcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutínávrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předsta-venstvo společnosti začátek běhu lhůty pro upisování sdělízájemci písemně.Emisní kurs jedné akcie je 1000,- Kč a je shodný s jejíjmenovitou hodnotou.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je 5,985.000,- Kč.f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsanýchakcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti jakoeminenta vedený u Československé obchodní banky, a.s.,pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 20, 400 40 Ústí nadLabem, č. účtu: 17117563/0300 a to do 60 dnů od právní mocirozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisuRozhodnutí do obchodního rejstříku. Představenstvo společ-nosti začátek běhu lhůty pro splácení emisního kursuupsaných akcií sdělí zájemci písemně. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1997 - 30. dubna 2003 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno: akcie jsou převoditelnépouze se souhlasem valné hromady.
 • 5. února 1999 - 7. listopadu 2001 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 26.10.1998, při výkonupůsobnosti valné hromady společnosti, ve smyslu ust. § 190obchodního zákoníku, byly přijaty nové stanovy společnosti.
 • 27. října 1997 - 7. listopadu 2001 : Valná hromada schválila dne 25.6.1997 nové znění stanovspolečnosti.
 • 20. března 1998 - 24. listopadu 1998 : Valná hromada společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie,a.s. dne 27.1.1998 rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti takto:a) základní jmění společnosti se zvyšuje z Kč 30... 015 000,-,slovy třicetmilionůpatnácttisíc korun českých, o částkuKč 20 000 000,-, slovy dvacetmilionů korun českých, upisovánínad tuto částku se nepřipouští,b) zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akciíznějících na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 1 000,-, slovyjedentisíc korun českých, každé z nich, v počtu 20 000 ks, slovydvacettisíc kusů, v zaknihované podobě,c) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jměníse rovná jejich jmenovité hodnotě,d) emisní kurs nových akcií upsaných ke zvýšení základního jměníbude splácen peněžitými vklady, upisovatel je povinen zaplatit50 %, slovy padesát procent, emisního kursu jím upsaných akciítřicet dnů po upsání, a to ve prospěch účtu společnosti(emitenta) č. 68398/5400 vedeného u ABN-AMRO Bank, pobočky vPraze 1, Lazarská 3,e) upsání nových akcií bez využití přednostního práva lzevykonat v sídle emitenta během upisovací lhůty, která činíčtyři týdny a počíná běžet desátým dnem po nabytí právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,f) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty k úpisu společnosti UNIPETROL, a.s.,identifikační číslo 61672190, Kralupy nad Vltavou, areál Kaučuk,a.s., PSČ 278 52, jako určitému zájemci.Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního jměnírozhodla o vyloučení přednostního práva upsat nové akcie provšechny akcionáře v souladu s § 204a odst. 5 obchodníhozákoníku. Důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářůupsat nové akcie je urychlit zajištění provozního kapitáluspolečnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů