Trendy

30 902 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

378 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

42 794 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.5.2011 Praha 4, Budějovická 2056/96, PSČ 14000

Historické adresy

25.3.1998 - 9.5.2011 Praha 4, Severozápadní V. 478/22, PSČ 14000
1.6.1995 - 25.3.1998 Praha 1, Opletalova 27, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 20.11.2002 Praha 4, Severozápadní V 478/22, PSČ 14000

63079674

DIČ

od 10.6.1995

CZ63079674

Datum vzniku

1. června 1995

Datová schránka

8pzdpu3

Historické názvy

25.3.1998 - 15.11.2001

DESTINATION MANAGEMENT  & MARKETING, a.s.

1.6.1995 - 25.3.1998

TRAVELCAR, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3210

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.6.2006

30 000 000 Kč

Historické jmění

15.5.2006 - 15.6.2006

30 000 000 Kč

26.3.2002 - 15.5.2006

15 000 000 Kč

25.3.1998 - 26.3.2002

1 000 000 Kč

1.6.1995 - 25.3.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 30.7.2013

3221312001 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

27.9.1999 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ve Smečkách 592/22, 110 00, Praha 1 - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. června 1995 : Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinouze dne 16.5.1995, téhož dne přijaty stanovy.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. dubna 2006 - 15. května 2006 : a) základní kapitál obchodní společnosti Destination Group, a.s. se zvyšuje o částku 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) ze stávající výše 15.000.000,-Kč (slovy: ... patnáct milionů korun českých) na výši 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,b) důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení jak vlastního tak i základního kapitálu společnosti,c) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, bez veřejné nabídky k jejich upsání, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti; podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii činí 1/1 (slovy: jedna ku jedné) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie,d) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 150 ks (slovy: sto padesáti kusů) nových, nekótovaných, kmenových akcií společnosti Destination Group, a.s. v listinné podobě, znějících na majitele, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bez emisního ážia, přičemž nově vydané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako akcie dosud vydané,e) emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), výše emisního kursu odpovídá účelu, důvodům a způsopbu navrhovaného zvýšení základního kapitálu, emisní kurs všech upisovaných akcií bude splácen peněžitým vkladem,f) přednostní právo akcionářů na upisování nově vydaných akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu se vylučuje, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je posílení jak vlastního tak základního kapitálu společnosti předem určeným zájemcem,g) všechny nové akcie budou nabídnuty společnosti INTERDESTINATION LIMI-TED, Ltd., Hytron Street 30/A, Nicosia, Kypr, jako předem určenému zájemci, který upíše všech 150 ks (slovy: jedno sto padesát kusů) nových akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Destination Group, a.s.; smlouva o upsání nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny,h) představenstvo společnosti Destination Group, a.s. je povinno odeslast návrh smlouvy o upsání akcií právnímu zástupci jediného akcionáře do 14ti (slovy: čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií; k upsání akcií je předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; místo pro upsání nových akcií, tedy místo pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Destination Group, a.s. na adrese Praha 4, Severozápadní V. 478/22, PSČ 140 00 ,i) emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce na zvláštní účet banky, číslo: 322131312095/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem společnosti Destination Group, a.s. otevřela na své jméno ve smyslu ust. § 204 obchodního zákoníku,j) peněžitý vklad, kterým se splácí emisní kurs všech nově upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, je upisovatel povinen splatit do 30ti (slovy: třiceti dnů) od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku (zápis záměru), a to nejméně ve výši 30% (slovy: třiceti procent) jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií; zbývající část je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od data právní moci rozhodnutí o zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku,k) upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku (zápis záměru),l) nové akcie budou vydávány a doručeny akcionářům nejpouději do 30ti (slovy: třiceti) dnů poté, co akcionáři plně splatí jmenovitou hodnotu nově upsaných akcií,m) jediný akcionář prohlašuje, že představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři, který vykonává působnost valné hromady, písemnou zprávu ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, ve které byly uvedeny důvody vyloučení přednostního práva a odůvodněn navržený emisní kurs a způsob jeho určení zobrazit více skrýt více
  • 15. listopadu 2001 - 11. února 2004 : Dne 11.4.2001 přijala valná hromada rozhodnutí společnosti ozvýšení základního kapitálu společnosti:a) Základní kapitál se zvyšuje upisováním akcií na 10,000.000,-Kč, tedy o 9,000.... 000,- Kč (slovy: Devět miliónů korun českých).Jmenovitá hodnota akcie je 100.000,,- Kč, druh akcie - kmenová,formu akcie - na majitele, podobu akcie - listinná. Emisní kursakcie nelze splácet nepeněžitými vklady. Připouští se upisováníakcií nad takto stanovenou částku, a to až do výše 15,000.000,,-Kč základního kapitálu, tedy o 14,000.000,- Kč (slovy: Čtrnáctmiliónů korun českých).b) Důvodem pro zvýšení kapitálu je možnost získání peněžníchprostředků k uhrazení závazků společnosti.c) Zvýšení kapitálu o výše uvedenou částku bude provedenoupsáním maximálně 140 ks kmenových akcií na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč, (slovy: jednosto tisíc korun českých), akcie nejsou veřejně obchodovatelné.d) Emisní kurs upisované akcie činí 100.000 Kč (slovy: Jedno stotisíc korun českých).e) Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíurčených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základnímkapitálu. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kancelářeobchodní společnosti na adrese Praha 1, Ve Smečkách 22, 3.patro. Lhůta pro výkon přednostního práva činí 30 (třicet) dnů.Její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta 30-ti dnůpočíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právnímoci usnesení příslušného soudu o zápis tohoto usnesení valnéhromady do obchodního rejstříku. V této lhůtě je akcionářoprávněn k výkonu svého přednostního práva na úpis nových akciína výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15hodin. Na jednu dosavadní akcii o jemnovité hodnotě 100.000,,-Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) může akcionář upsatmaximálně 14 kusů (slovy: Čtrnáct kusů) nových akcií o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korunčeských). Zvýšení kapitálu o výše uvedenou částku s využitímpřednostního práva bude provedeno upsáním majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy:Jedno sto tisíc korun českých) s emisním kursem upisované jednéakcie 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Určujese, že lze upsat pouze celé akcie.f) Upisovatel je povinen zaplatit na účet obchodní společnostivedený u HypoVereinsbank CZ, a.s., číslo 3221317021/3800 nejméně30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to do jednoho týdneode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií akcií upsanýchupisovatelem musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dnezápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku.g) Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Místem proupisování nových akcií metodou dohody akcionářů ve forměnotářského zápisu je kancelář společnosti na shora uvedenéadrese a lhůta pro tento úpis činí 10 (slovy:Deset) dnů ode dne,kdy marně uplynula lhůta k vykonání přednostního práva akcionářůna upsání nových akcií. Budou-li akcie upsány touto dohodou, jeakcionář - upisovatel, který upsal akcie na základě dohodyakcionářů, povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií naúčet společnosti, vedený u HypoVereinsbank CZ, a.s., číslo3221317021/3800 do 60-ti dnů po upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů