Základní údaje

Historické adresy

8.8.1995 - 2.10.2010 Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 19000

63080834

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1995 - 2.10.2010

CZ63080834

Datum vzniku

8. srpna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. října 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. října 2010

Historické názvy

8.8.1995 - 2.10.2010

INTERKONTAKT Group, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3344

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.5.1998 - 2.10.2010

2 175 000 000 Kč

19.10.1995 - 27.5.1998

1 200 000 000 Kč

8.8.1995 - 19.10.1995

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. října 2010 - 2. října 2010 : Vymazává se INTERKONTAKT Group, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00, identifikační číslo 630 80 834 z obchodního rejstříku. Právní důvod - zrušení konkursu po ... splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 18. února 1998 - 2. října 2010 : Akcie ma jméno jsou převoditelné jen se souhlasem představenstvaspolečnosti dle čl. 6 odst. 6.4.1. body 6.4.1.1. až 6.4.1.6.Stanov společnosti schválených mimořádnou valnou hromado... ukonanou dne 10.2.1998. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 1997 - 2. října 2010 : Akcie jsou kmenové
  • 12. června 1997 - 2. října 2010 : Rozsah splacení základního jmění : 100%
  • 18. února 1998 - 27. května 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne10.2.1998 o zvýšení základního jmění:a) Schvaluje se zvýšení základního jmění Společnosti peněžitýmivklady o částku 975 000 0... 00,- Kč, přičemž se nepřipouští úpisakcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění. Výšezákladního jmění společnosti dosud zapsaná v obchodním rejstříkučiní 1 200 000 000,- Kč, přičemž po zvýšení bude základní jměníspolečnosti činit 2 175 000 000,- Kč. Důvodem navrhovanéhozvýšení základního jmění je zajištění financování a dalšíhorozvoje Společnosti, zejména realizace strategickýchinvestičních plánů.b) Schvaluje se zvýšení základního jmění Společnosti vydáním 975ks veřejně neobchodovatelných kmenových listinných akciíznějících na jméno s označením: série B číselná řada 000001 až000975. Každá nově emitovaná akcie bude o jmenovité hodnotě 1000 000,- Kč a bude možno ji upsat v emisním kurzu 1 600 000,-Kč na jednu akcii.c) Schvaluje se, aby přednostní právo dosavadních akcionářůSpolečnosti na úpis nově vydaných akcií bylo vyloučeno a abyúpis nově vydaných akcií byl nabídnut zájemci z řad významnýchzahraničních nebo tuzemských finančních institucí, kteréhododatečně určí představenstvo ve lhůtě a ve formě dle písm. d)(dále jen "investor"). Důvodem vyloučení přednostního práva jeintenzivní zájem významných strategických zahraničních nebotuzemských investrů o vstup do Společnosti a mimořádná možnostSpolečnosti urychleně získat dostatečné množství finančníchprostředů k realizaci investičních plánů.d) Schvaluje se, aby představenstvo bylo povinno nejpozději velhůtě 5 pracovních dnů přede dnem zahájení úpisu určitinvestora, který se bude účastnit úpisu akcií. Představenstvo jepovinno při výběru investora dodržet tato pravidla:- představenstvo je povinno svým usnesením určit jedinéhozahraničního nebo jediného tuzemského investora nebo osobu,kterou tento zahraniční nebo tuzemský investor ovládá- představenstvo je povinno určit takového investora, u něhožjsou předpiklady, že své povinnosti vyplývající mu z úpisu akciířádně a včas splní.e) e se, aby právo účastnit se úpisu akcií měl pouze jedinýinvestor vybraný představenstvem společnosti (viz písm. c) apísm. d).f) Schvaluje se, aby upisování akcií začalo v první pracovní dennásledující po dni, ve kterém bude investorovi určenémupředstavenstvem doručeno písemné oznámení Společnosti o tom, žeusnesení mimořádné valné hromady Společnosti bylo Krajskýmobchodním soudem v Praze, obchodním rejstříkem zapsáno (dále jenoznámení). Představenstvo je povinno zabezpečit, aby doručeníoznámení bylo investorem potvrzeno.g) Schvaluje se, aby lhůta pro upisování akcií skončilauplynutím pátého pracovního dne ode dne počátku úpisu nebookamžikem, kdy byly řádně upsány všechny akcie a aby upisováníbylo možné jen ve lhůtě stanovené pro úpis akcií, a to pouze vpracovní dny vždy od 9,00 hod. do 17,00 hod.h) Schvaluje se, aby upisovatel byl povinen při úpisu doložitdoklad o tom, že osoba zastupující upisovatele je oprávněna zaupisovatele jednat.i) Schvaluje se, aby představenstvo po provedení úpisu všech 975ks akcií bylo povinno vydat upisovateli písemné potvrzeníobsahující druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upsanýchakcií a celkovou hodnotu emisního kurzu upsaných akcií.j) Schvaluje se, aby místem upisování byla Praha 9, Podpekárnami 245/10, III. patro, místnost č. 312.k) Schvaluje se, aby nebude-li ve lhůtě určené k úpisu upsánovšech 975 ks nových akcií jediným investorem určeným předsta-venstvem společnosti, bylo představenstvo povinno prohlásit úpisza neplatný.l) Schvaluje se, aby upisovatel byl povinen do 30 dnů po upsáníakcií splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií, a to naúčet Společnosti vedený u Komerční banky, a.s. Praha 8, č.ú.19-3928680297/0100, VS 63 08 08 34. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 1997 - 18. února 1998 : Akcie ma jméno jsou převoditelné jen se souhlasem představenstvaspolečnosti dle čl. 6 odst. 6.4. stanov společnosti.
posunout dolů