Základní údaje

Historické adresy

26.1.1999 - 15.3.2011 Praha 6, České Družiny 18
13.12.1996 - 26.1.1999 Praha 7, Schnirchova 4
16.8.1995 - 13.12.1996 Praha 4, Na Dobešce 11

63080915

DIČ

Není plátce DPH

1.3.1998 - 2.9.2006

CZ63080915

Datum vzniku

16. srpna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. března 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. března 2011

Historické názvy

11.12.2007 - 15.3.2011

Gas-Invest, a.s. - v lividaci

13.12.1996 - 11.12.2007

Gas-Invest, a.s.

16.8.1995 - 13.12.1996

ČESKÉ JÁNSKÉ LÁZNĚ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3353

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.8.2006 - 15.3.2011

12 799 500 Kč

8.2.2005 - 3.8.2006

17 066 000 Kč

10.11.2003 - 8.2.2005

4 266 500 Kč

16.8.1995 - 10.11.2003

121 900 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. března 2011 - 15. března 2011 : Společnost Gas-Invest, a.s. - v likvidaci se sídlem Praha 6, České družiny 18, IČ 63080915 se vymazává ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o výmazu z obchodního rejstříku. Právním... důvodem výmazu je skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 11. prosince 2007 - 15. března 2011 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zrušení společnosti Gas - Invest, a.s., a to ke dni přijetí tohoto rozhodnutí, t.j. 16.4.2007.
  • 6. června 2006 - 3. srpna 2006 : Jediný akcionář společnosti Gas-Invest, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 25.4.2006 o snížení základního kapitálu společnosti Gas-Invest, a.s. takto:a) Důvodem d... obrovolného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k aktivům společnosti spolu se sjednocením formy akcií společnosti s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených.b) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 17.066.000,- Kč na novou výši 12.799.500,- Kč, tedy o pevnou částku 4.266.500,- Kč.c) Snížení základního kapitálu bude provedeno na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti (dále jen veřejný návrh smlouvy) s jejich následným zničením s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy bude:- 190 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 350,- Kč každá,- 200 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 3.500,- Kč každá,- 200 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 17.500,- Kč každá,s tím, že výše úplaty (kupní cena) bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě nabízených akcií.d) Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené dle písm. b), o níž má být základní kapitál společnosti snížen, mění se postup při snižování základního kapitálu dle písm. b) na postup dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku s tím, že základní kapitál společnosti bude v takovém případě snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že nejvýše bude základní kapitál společnosti snížen o částku uvedenou v odst. b). Představenstvo se v takovém případě pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.e) Veřejný návrh smlouvy uveřejní společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny.f) Úplata (kupní cena) za akcie převáděné na společnost na základě veřejného návrhu smlouvy je splatná do 15 dnů od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.g) K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 měsíců, která počne běžet do 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu s výzvou k předložení akcií. Akcionáři jsou oprávněni v této lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Praha 6, České Družiny 18, a to každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Předstvenstvo v takovém případě stanoví dodatečnou lhůtu, která nebude kratší 3 týdnů. Její počátek spolu s upozorněním dle ust. § 214 odst. 1 obchodního zákoníku bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty.h) Snížení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem snížení základního kapitálu, tj. zápisem nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 25. ledna 2005 - 8. února 2005 : Dne 14.12.2004 rozhodl jediný akcionář společnosti Gas-Invest, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti dle následujících podmínek:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ... o částku ve výši 12.799.500,- Kč z částky ve výši 4.266.500,- Kč na částku ve výši 17.066.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady.2) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno a to:- 24 kusy akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá,- 14 kusy akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá,- 18 kusy akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč každá,- 38 kusy akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč každá.4) Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá vždy jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč bude činit 500.000,- Kč, emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude činit 50.000,- Kč, emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč bude činit 5.000,- Kč a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 250,- Kč bude činit 250,- Kč.5) Jediný akcionář se tímto vzdává svého přednostního práva na upisování akcií.6) Veškeré nově vydávané akcie budou upsány předem určenými zájemci na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku takto:a) obchodní společností Centrex Europe Energy & Gas AG, se sídlem Rakouská republika, A - 1040 Vienna, Wiedner Hauptstrasse 17/7, jako předem určeným zájemcem, bude upsáno:- 12 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá,- 7 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá,- 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč každá,- 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 250,- kč každá.b) obchodní společností ZMB-Zarubezhgaz Management und Beteiligungsgesellschaft mbH, se sídlem Spolková republika Německo, 10117 Berlin, Markgrafenstr. 23, jako předem určeným zájemcem bude upsáno:- 12 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá,- 7 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá,- 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- kč každá,- 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč každá.7) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen na účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 194270446/0300. Každý upisovatel je povinen ve lhůtě do 31.1.2005 splatit na uvedený účet 100% emisního kurzu jím upsaných akcií.8) Upsání nových akcií společnosti obchodní společností Centrex Europe Energy & Gas AG jako předem určeným zájemcem a obchodní společností ZMB- Zarubezhgaz Management und Beteiligungsgesellschaft mbH, jako předem určeným zájemcem bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a příslušným předem určeným zájemcem ve lhůtě do 21.1.2005 při respektování délky lhůty dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a kde upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9) Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán na adresu jejich sídla a to spolu s oznámením počátku běhu lhůty k jejímu uzavření a bude společností odeslán do 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10) Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.11) Zvýšení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem do obchodního rejstříku.12) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionářům v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy.Důvodem zvýšení základního kapitálu je efektivní zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy získání nových zdrojů - peněžitých vkladů potřebných pro další rozvoj společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 3. listopadu 2003 - 10. listopadu 2003 : Valná hromada společnosti Gas-Invest, a.s. přijala dne 7.10.2003 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Gas-Invest, a.s.:Základní kapitál se snižuje o 117... 633 500 Kč na novou hodnotu 4 266 500 Kč poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 500 000 Kč budou mít jmenovitou hodnotu 17 500 Kč, akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100 000 Kč budou mít jmenovitou hodnotu 3 500 Kč, akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 10 000 Kč budou mít jmenovitou nodnotu 350 Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je pokrytí účetní ztráty společnosti vzniklé v minulých účetních obdobích účetními odpisy splacených nepeněžitých vkladů na základní kapitál.Částkou odpovídající snížení základního kapitálu v celkové výši 117 633 500 Kč bude naloženo tak, že zčásti dojde k úhradě kumulované ztráty dle § 216a odst. 1 písm. a) obch.zák. ve výši 117 370 395,99 Kč a z části k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty dle § 216a odst. 1 písm. b) obch.zák. ve výši 263 104, 01 Kč.Kombinace snížení základního kapitálu je nutná proto, aby společnost nadále nebyla ve ztrátě a zároveň, aby nové jmenovité hodnoty akcií byly uvedeny v celých a nikoliv v desetinných číslech.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva společnosti oprávněných jednat jménem společnosti.Listinné akcie společnosti musí být předloženy k vyznačení nižší jmenovité hodnoty představentvu společnosti do dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů, vzhledem k tomu, že ke snížení základního kapitálu dochází z větší části za účelem úhrady ztráty a z menší části za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, přičemž tento fond smí být použit pouze k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů.Podmínky snížení základního kapitálu byly prověřeny auditorem společnosti a doporučeny představenstvu společnosti dopisem auditora ze dne 22.8.2003. zobrazit více skrýt více
posunout dolů