Základní údaje

Historické adresy

1.4.2003 - 30.11.2003 Chomutov, Karlovarská 5329, PSČ 43001
14.8.1995 - 1.4.2003 Chomutov, Karlovarská 5329

63146088

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1995 - 30.11.2003

182-63146088

Datum vzniku

14. srpna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. listopadu 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. listopadu 2003

Historické názvy

14.8.1995 - 30.11.2003

AGROSERVIS Chomutov a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 723

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.5.2002 - 30.11.2003

10 000 000 Kč

14.8.1995 - 2.5.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. listopadu 2003 - 30. listopadu 2003 : Společnost zanikla sloučením společností Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. se sídlem Rakovník, V Lubnici 2333, IČ 46356771, ZZN Chomutov, a.s. se sídlem Černovice č.p. 1... 56, PSČ 430 11 Chomutov, IČ 46708201 a AGROSERVIS Chomutov a.s., se sídlem Chomutov, Karlovarská 5329, IČ 63146088 se společností Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a.s., se sídlem Zdice, Čs. armády 973, PSČ 267 51, IČ 45148082. Nástupnickou společností je společnost Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a.s., se sídlem Zdice, Čs. armády 973, PSČ 267 51, IČ 45148082, která s účinností od zápisu sloučení do obchodního rejstříku nese obchodní firmu Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. a sídlí na adrese Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 269 26. zobrazit více skrýt více
  • 16. února 1998 - 30. listopadu 2003 : Akcie na jméno jsou volně převoditelné mezi akcionářispolečnosti, v ostatních případech s převodem akcie musísouhlasit představenstvo společnosti.
  • 16. února 1998 - 30. listopadu 2003 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
  • 21. prosince 2001 - 2. května 2002 : Jedniný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnostipodle ust. § 190 obchodního zákoníku rozhodl dne 2. listopadu2001 takto:Jediný akcionář prohlásil, že se vzdává ... v souladu s ust. § 204aodst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníkusvého přednostního práva na upisování akcií a rozhodl při výkonupůsobnosti valné hromady společnosti takto:I. zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finančnísituace společnosti- základní kapitál společnosti o částku 9.000.000,- Kč slovydevět milionů korun českých s tím, že se nepřipouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,- základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to devítikusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno,- všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vklademupisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti sobchodní formou AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3,Roháčova 89, PSČ 130 00, identifikační číslo 25130072,- místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesátdnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšenízákladního kapitálu upsáním nových akcií do obchodníhorejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovatli oznámen bezzbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvemspolečnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamuakcionářů, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovanýchakcií,- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu,- všechny nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsáníakcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.II. schvaluje1. započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnostiproti pohledávce na splacení celého emisního kursu a topohledávky, existující na základě nájemní smlouvy uzavřené meziakcionářem a společností dne 1. 7. 1998, dle které bylyspolečností akcionáři pronajaty nemovitosti a nebytové prostoryve vlastnictví společnosti na dobu neurčitou. A to tytonemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 2198 pro obceChomutov a katastrální území Chomutov II:pozemnky: parcelní čísla - 4387/39, 4387/41, 4387/43, 4387/45,4387/49, 4387/50, 4387/51, 4387/53, 4387/55, 4387/59, 4387/63,4387/64, 387/65, 4387/67, 4387/71, 4387/75, 4387/76, 4387/77,4387/79pozemky se stavbami na těchto pracelních číslech - 4387/28,4387/29, 4387/30, 4387/31, 4387/36, 4387/57,stavby na pozemcích jiného vlastníka těchto pracelních čísel -4387/6 - jiná stavba, 4387/7 - jiná stavba, 4387/9 - jinástavba, 4387/14 - jiná stavba, 4387/19 - jiná stavba, 4387/26 -zemědělská stavba, 4387/32 - jiná stavba, 4387/38 - průmyslovýobjekt, 4387/56 - občanská vybavenost, 4387/72 - průmyslovýobjekt, 4387/73 - průmyslový objekt.Výše nájemného byla stanovena dohodou na 4.500.000,- Kč ročně stím, že splečnost je oprávněna navyšovat nájemné o inflacivyhlášenou Státním statistickým úřadem pro rok předcházející. Vsouladu s touto smlouvou poukázal akcionář dne 17. 9. 1998společnosti zálohu na nájemné na 5 let dopředu ve výši25.000.000,- Kč. Dodatkem k výše uvedené smlouvě ze dne 3. 7.2000 bylo nájemné sníženo na částku 2.250.000,- Kč ročně a nájembyl sjednán na dobu určitou do 31. 10. 2003. Dále pak se stranysmlouvy v tomto dodatku dohodly že přeplatek na zálohách nanájemné ve výši 9.000.000,- Kč bude uhrazen společnostíakcionáři nejpozději do 31. 6. 2001. Do dne 2. 11. 2001 nebylvýše uvedený přeplatek na zálohách nájmu akcionáři uhrazen.2. pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomtoznění:Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejné lhůtě, jaká jestanovena pro upisování akcií, která činí šedesát dnů a počínáběžet dnem následujícím po právmí moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluupsáním nových akcií do obchodního rejstříku, nejpozději všakpřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Počátkem běhu této lhůty bude akcionářioznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslanýmpředstavenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla,uvedeného v seznamu akcionářů s tím, že současně bude před-stavenstvem společnosti akcionáři předložen návrh na uzavřenídohody o započtení a bude mu poskytnuta lhůta k vyjádřeníalespoň čtrnáct dnů od doručení tohoto návrhu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů