Základní údaje

Historické adresy

14.12.2010 - 27.12.2011 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
7.1.2002 - 14.12.2010 Brno, Česká republika, Hilleho 1843/6, PSČ 60200
25.7.1995 - 7.1.2002 Brno, Česká republika, Hilleho 6, PSČ 60200

63470411

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

25. července 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. července 2010

Historické názvy

17.2.2011 - 27.12.2011

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

18.4.2007 - 17.2.2011

ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.

2.4.2007 - 18.4.2007

ATLANTIK Asset Management, a.s.

13.12.2005 - 2.4.2007

Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s.

7.1.2002 - 13.12.2005

ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s.

2.11.1999 - 7.1.2002

ABN AMRO Portfolio Management, a.s.

25.7.1995 - 2.11.1999

ATLANTIK PORTFOLIO MANAGEMENT, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1652

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.5.2008 - 27.12.2011

27 775 340 Kč

5.11.2007 - 22.5.2008

73 093 000 Kč

18.4.2007 - 5.11.2007

73 093 000 Kč

24.6.2005 - 18.4.2007

43 093 000 Kč

19.2.2001 - 24.6.2005

27 000 000 Kč

3.5.2000 - 19.2.2001

20 000 000 Kč

3.2.1999 - 3.5.2000

1 000 000 Kč

25.7.1995 - 3.2.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 27. prosince 2011 - 27. prosince 2011 : Společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. zanikla zrušením bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se sídle... m Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ: 186 00, identifikační číslo: 47672684 (původní obchodní firma J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.) zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2006 - 11. prosince 2009 : Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že ke každému převodu musí dát předem valná hromada společnosti souhlas.
 • 22. května 2008 - 22. května 2008 : Společnost KKCG Finance B.V., jako jediný akcionář společnosti ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti následovně... :Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty za účetní období roku 2007 ve výši 14.254.616,69 Kč a úhrada neuhrazené ztráty minulých let (tj. bez zahrnutí ztráty za účetní období roku 2007) ve výši 31.063.043,31 Kč, tedy celkem ztráty ve výši 45.317.660,- Kč.Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti.Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 45.317.660,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 27.775.340,- Kč.Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to následovně:a) u akcií se současnou jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé jedné akcie snížena na 380,- Kč,b) u akcií se současnou jmenovitou hodnotou 19.000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé jedné akcie snížena na 7.220,- Kč,c) u akcií se současnou jmenovitou hodnotou 3.500,- Kč bude jmenovitá hodnota každé jedné akcie snížena na 1.330,- Kč.Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2007 - 18. dubna 2007 : Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 43.093.000,--Kč o 30.000.000,--Kč na celkovou částku 73.093.000,--Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouš... tí. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 30.000 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč každá. Akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to takto: 30.000 akcií bude nabídnuto akcionáři KKCG Finance B.V. se sídlem Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Nizozemí. Akcie může předem určený zájemce upsat v sídle společnosti, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí být uzavřena do 14 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen dopisem. Emisní kurz každé nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě a bude splacen výlučně v penězích. Emisní kurs upisovatel splatí z 50% na zvláštní účet k tomu účelu zřízený, č. 215597/5400, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií. Nesplacenou část emistního kurzu je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S nově vydanými akciemi budou spojena tatáž práva, která se pojí k dosud emitovaným akciím společnosti.Převoditelnost akcií bude vázána na předchozí souhlas valné hromady. Při upisování se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. Upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. Upisování akcií nad částku 30.000.000,--Kč se nepřipouští. Poukázky na akcie se nevydávají. zobrazit více skrýt více
 • 13. prosince 2005 - 2. dubna 2007 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 26.10.2005.
 • 24. června 2005 - 13. prosince 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 22.4.2005.
 • 18. května 2005 - 24. června 2005 : 1. Mimořádná valná hromada společnosti ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení kapitálové přiměřenosti a zvýšení... vlastního kapitálu společnosti v souladu s požadavky stanovenými zák. č. 265/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, o částku ve výši 16.093.000,- s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v celkovém počtu 16.093 kusů. Celková lhůta pro úpis akcií činí 30 dnů a bude počínat svůj běh dnem podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Možnost upisování akcií na základě dohody akcionářů podle bodu 5. tím není dotčena. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí, kterým by byl zamítnut návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.3. Všichni akcionáři společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.4. Všechny nově emitované akcie budou upsány v souladu s dohodou akcionářů podle ust. § 205 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.5. V případě účasti všech akcionářů na mimořádné valné hromadě konané dne 22.4.2005 bude dohoda akcionářů dle ust. § 205 Obch.Z. uzavřena bezprostředně po konání valné hromady v místě konání valné hromady, s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí, jímž by byl zamítnut návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. V případě, že na této mimořádné valné hromady nebudou přítomni všichni akcionáři společnosti nebo nebudou akcionáři moci z jakéhokoliv jiného důvodu uzavřít bezprostředně po valné hromadě dohodu akcionářů dle ust. § 205 Obch.Z., v souladu s předchozí větou, bude dohoda akcionářů dle ust. § 205 Obch.Z. uzavřena ve lhůtě 30 dnů, která bude počínat svůj běh dnem podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda akcionářů pozbývá účinnosti, bude-li splněna rozvazovací podmínka, jíž je právní moc rozhodnutí, kterým by byl zamítnut návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty, popř. určitý čas, kdy má být v rámci této lhůty dohoda akcionářů dle ust. § 205 ObchZ. uzavřena, bude akcionářům oznámen zasláním doporučeného dopisu všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo bydliště zapsanou ve výpisu z účtu emitenta nahrazujícího seznam akcionářů společnosti. Místem uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 Obch.Z. pak bude sídlo advokátní kanceláře Procházka, Randl, Kubr, Jáchymova 2, 110 00 Praha 1.6. Emisní kurs upisovaných prioritních akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude roven jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč za jednu akcii a bude splácen pouze peněžitými vklady.7. S prioritními akciemi budou spojena přednostní práva týkající se dividendy podle znění stanov, ale nebude s nimi spojeno hlasování na valné hromadě, ledaže zákon bude vyžadovat hlasování podle druhu akcií. V důsledku vydání nového druhu akcií budou mít majitelé kmenových akcií právo na výplatu dividendy až po vyplacení prioritní dividendy podle znění stanov.8. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti dohody akcionářů podle ust. § 205 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a to na zvláštní účet společnosti ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s., č.ú. 194546/5400, vedený u ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam, Holandsko, podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky pod označením ABN AMRO Bank N.V., s umístěním Lazarská 3/1718, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7209. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2005 - 24. června 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 25.1.2005
 • 7. ledna 2002 - 15. dubna 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne1.11.2001
 • 8. ledna 2001 - 7. ledna 2002 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne28.12.2000.
 • 8. ledna 2001 - 19. února 2001 : 3) Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 3.500,- Kč. Práva spojená s nově vydanýmiakciemi jsou stejná jako práva spojená s akciemi dosavadními.
 • 8. ledna 2001 - 19. února 2001 : 6) Emisní kurs upsaných akcií je splatný takto ve výši 100%nejpozději do 1 měsíce ode dne úpisu na účet číslo 114673,vedený u ABN AMRO Bank N.V., pobočky zahraniční banky,Lazarská ... 3, 110 00 Praha 1. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2001 - 19. února 2001 : 5) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek:a) místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Hilleh... o 6,602 00 Brno,b) lhůta pro upisování akcií: 20 dnů ode dne, kdy skončila lhůtapro výkon přednostního práva,c) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údajiuvedenými pod bodem 4 c) tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2001 - 19. února 2001 : 4) Akcionář má přednostní právo upsat akcie ke zvýšenízákladního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění zatěchto podmínek:a) místo pro výkon přednostního práva: sídlo spole... čnostiHilleho 6, 602 00 Brno,b) lhůta pro výkon přednostního práva: 20 dnů. Začátek tétolhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdynabude právní moci usnesení rejstříkového soudu, kterým bylozapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti,c) s využitím přednostního práva lze upisovat akcie na jméno vzaknihované podobě se jmenovitou hodnotou jedné akcie 3.500,-Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního právačiní 3.500,- Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2001 - 19. února 2001 : 2) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 2.000kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 3.500,- Kč. Na jednu dosavadní akcii lzeupsat ... 1 novou akcii o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.500,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2001 - 19. února 2001 : 1) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti zaúčelem jejího dalšího rozvoje takto:Základní jmění společnosti ABN... AMRO Portfolio Management, a.s.,se sídlem Hilleho 6, 602 00 Brno, IČ: 63470411 se zvyšuje o7.000.000,- Kč, ze stávající částky 20.000.000,- Kč nově načástku 27.000.000,- Kč. Zvýšení základního jmění společnostibude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tutočástku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2001 - 19. února 2001 : Zvýšení základního jmění:
 • 19. dubna 2000 - 3. května 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne13.3.2000.
 • 19. dubna 2000 - 3. května 2000 : 6) Emisní kurs upsaných akcií je splatný takto ve výši 100%nejpozději do 1 měsíce ode dne úpisu na účet číslo 114673,vedený u ABN AMRO Bank N.V., pobočky zahraniční banky, Lazarská... 3, Praha. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 3. května 2000 : 5) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek:a) místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Hilleh... o 6, Brno,b) lhůta pro upisování akcií: 20 dnů ode dne, kdy skončila lhůtapro výkon přednostního práva,c) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údajiuvedenými pod bodem 4c) tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 3. května 2000 : 4) Akcionář má přednostní právo upsat akcie ke zvýšenízákladního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění zatěchto podmínek:a) místo pro výkon přednostního práva: sídlo spole... čnostiHilleho 6, Brno,b) lhůta pro výkon přednostního práva: 20 dnů. Začátek tétolhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdynabude právní moci usnesení rejstříkového soudu, kterým bylozapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti.c) s využitím přednostního práva lze upisovat akcie na jméno vzaknihované podobě se jmenovitou hodnotou jedné akcie19.000,-Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitímpřednostního práva činí 19.000,-Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 3. května 2000 : 3) Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 19.000,-Kč. Práva spojená s nově vydanými akciemijsou stejná jako práva spojená s akciemi dosavadními.
 • 19. dubna 2000 - 3. května 2000 : 2) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1.000,kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 19.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii lzeupsat... 1 novou akcii o jmenovité hodnotě jedné akcie 19.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 19. dubna 2000 - 3. května 2000 : Zvýšení základního jmění:1) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti zaúčelem jejího dalšího rozvoje takto:Zákla... dní jmění společnosti ABN AMRO Portfolio Management, a.s.,se sídlem Hilleho 6, Brno, IČ: 634704121 se zvyšuje o19.000.000,--Kč, ze stávající částky 1.000.000,-Kč nově načástku 20.000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění společnosti budeprovedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 1997 - 3. února 1999 : Jediný akcionář:ATLANTIK finanční trhy, s.r.o. se sídlem Brno, Hilleho 6, IČO 4945 59 91.
 • 14. července 1997 - 3. února 1999 : Základní jmění splaceno 100%
posunout dolů