18 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-25 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

9 221 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

28.8.1995 - 9.2.2014 Praha 10, Vršovická 51

63998068

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1996 - 4.10.2005

CZ63998068

Datum vzniku

28. srpna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. února 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. února 2014

Historické názvy

28.8.1995 - 9.2.2014

Česká průmyslová společnost, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3368

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.11.2000 - 9.2.2014

4 000 000 Kč

28.8.1995 - 3.11.2000

1 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 12. února 2013 - 9. února 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti ze dne 22.12.20111. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Českomoravská průmyslová společnost, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obch... Z je společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, PSČ: 100 00, Vršovická 51, IČ: 27121968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9141 (dále též "PRAGOMET a.s."), která je vlastníkem akcií společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. v počtu 15.440 kusů různých jmenovitých hodnot z celkového počtu 16.130 kusů, což činí 97,08% podíl na základním kapitálu společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. Skutečnost, že společnost PRAGOMET a.s. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183l ObchZ byla osvědčena předložením akcií představujících 15440 kusů akcií Česká průmyslová společnost, a.s. znějících na jméno v listinné podobě, přičemž z nichž 14328 kusů akcií bylo o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, 991 kusů akcií bylo o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč, 91 kusů akcií bylo o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, 30 kusů akcií bylo o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, společností PRAGOMET a.s. společnosti Česká průmyslová společnost, a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností PRAGOMET a.s. a Česká průmyslová společnost, a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183l odst. 1 ObchZ, a dále společnost PRAGOMET a.s. předložila při zápisu akcionáře do listiny přítomných na mimořádné valné hromadě akcie společnosti Česká průmyslová společnost, a.s., a to 15440 kusů akcií na jméno, v listinné podobě, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota uvedených akcií činí 97,08% podíl na základním kapitálu společnosti Česká průmyslová společnost, a.s.;2. určuje, že společnost PRAGOMET a.s. jako hlavní akcionář společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Česká průmyslová společnost, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 409,- Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, 2.045,- Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč, 20.450,- Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, 204.500,- Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. Lhůta k poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněním osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění menšinovým akcionářům či ostatním Oprávněným osobám. Hlavní akcionář prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, (dále jen "obchodník"), poskytne protiplnění vždy tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti, které přešly na hlavního akcionáře, k okamžiku přechodu vlastnického práva podle ustanovení § 183l odst. 3 ObchZ, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím; v tom případě poskytne částku odpovídající protiplnění za akcie, které přešly na hlavního akcionáře zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle ustanovení § 183l odst. 3 ObchZ již zaniklo. Mimořádná valná hromada dále konstatuje, že protiplnění Oprávněním osobám bude vyplaceno pověřeným Obchodníkem formou bankovního převodu na účet který oprávněná osoba Obchodníkovi sdělí písemně, nebo formou poštovní poukázky doručené na adresu Oprávněné osoby, kterou tato osoba sdělí buď Obchodníkovi nebo společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. písemně, při podpisu písemného oznámení může oprávněná osoba podepsat před Obchodníkem, nebo musí být podpis Oprávněné osoby na oznámení (účtu nebo adresy pro doručení poštovní poukázky) úředně ověřen; protiplnění bude Obchodníkem vyplaceno v souladu s § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku až po předání listinných akcií oprávněnou osobou společnosti Česká průmyslová společnost, a.s.;3. konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce Ing. Aleny Drvotové č. 26/06/11 ze dne 10. listopadu 2011, dle kterého výše protiplnění určen hlavním akcionářem společností PRAGOMET a.s. v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částek 409,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, 2.045,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, 20.450,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, 204.500,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč je přiměřená. K výše uvedeným částkám protiplnění dospěl uvedený znalec shodně s hlavním akcionářem;4. konstatuje, že představenstvo společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ;5. konstatuje, že hlavní akcionář, společnost PRAGOMET a.s., předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 ObchZ, prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, (dále jen "obchodník"), o tom, že společnost PRAGOMET a.s. předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady.Mimořádná valná hromada společnosti ze dne 22.12.20111. rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i ObchZ o přechodu všech účastnických papírů – akcií společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. na společnost PRAGOMET a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč činí409,- Kč, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč činí 2.045,- Kč, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč činí 20.450,- Kč a o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč činí 204.500,- Kč;2. ukládá představenstvu společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představenstvu společnosti Česká průmyslová společnost, a.s. poskytnout potřebou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 1995 - 9. února 2014 : Ke dni zápisu bylo splaceno 36,2 % upisovaného základního jmění.
 • 6. února 2014 - 6. února 2014 : Vymazává se z obchodního rejstříku Česká průmyslová společnost, a.s., Praha 10, Vršovická 51, identifikační číslo 63998068, včetně všech zapsaných skutečností. Společnost Česká prů... myslová společnost, a.s., (zanikající společnost) se sloučila se společností PRAGOMET a.s., Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, identifikační číslo 27121968, jako nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 6. Emisní kurs upisovaných akcií musí být slacen na účetKomerční banky a.s. č. 7440250267/0100, musí být splacen v plnévýši před vlastním upsáním akcií a upisovatel je povinen dolo... žitsplacení kursu při upisování. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 5. Akcie, které nebudou upsány do maximální možné výše zvýšenízákladního jmění podle tohoto rozhodnutí, bude možno upsat vedruhém kole upisování. Ve druhém kole se bude upisovat za... stejným emisní kurs. Upisovat zde mohou akcionáři, kteří seúčastnili prvního kola a Ligmet a.s.. Pořadí akcionářů přiupisování v tomto kole je určeno pořadí, v jakém se k upisovánídostaví. Upisuje se na adrese v čase dle odstavce 3 a to 46. denpo zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 4. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 240 procentnominální hodnoty akcií.
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 3. Představenstvo uveřejní informace o upisování akcií včetněpravidel pro vykonání přednostního práva stávajících akcionářůtak, že je zašle doporučeným dopisem na adresy uvedené v ... seznamuakcionářů. Místem pro vykonání pro vykonání přednostního právaje kancelář společnosti, Vršovická 51, Praha 10. Lhůta prouplatnění přednostního práva počíná 30 dnem po zapsání tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 15 dnů. Upisovat jemožno od 13 do 15 hod. Stávající akcionář může v prvním koleupisovat akcie tak, že na každé 3 dosavadní akcie o jmenovitéhodnotě 100 Kč je možno upsat akcie o celkové jmenovité hodnotě500 Kč. Má-li akcionář více akcií, může upisovat akcie o vyššíjmenovité hodnotě tak, aby to odpovídalo výše určenému poměrujmenovitých hodnot. Jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií jeuvedena v odstavci 2. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 1000 ks akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 2. Upisovány budou výlučně listinné kmenové akcie na jméno vmaximálních počtech odpovídajících ustanovení odstavce 1 a totakto:
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 1,5milionu Kč. Upisování akcií nad tuto částku je možné, maximálněvšak do celkové výše zvýšení základního jmění 2,5 milionu K... č. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : Rozhodnutí o zvýšení základního jmění, přijaté valnou hromadouakciové společnosti Česká průmyslová společnost a.s. (dále jenspolečnost) dne 30.8.1996:
 • 6. dubna 1998 - 3. listopadu 2000 : 7. O konečné výši zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.
posunout dolů