Základní údaje

Historické adresy

23.7.2007 - 31.12.2011 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
10.3.2003 - 23.7.2007 Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 11000
12.11.2001 - 10.3.2003 Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 12, č.p. 490, PSČ 12000
6.11.2000 - 12.11.2001 Praha 2, Škrétova 12, PSČ 12000
31.12.1995 - 6.11.2000 Praha 1, Husova 5, PSČ 11000

63999463

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2004 - 31.12.2008

CZ63999463

Datum vzniku

31. prosince 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2011

Historické názvy

10.3.2003 - 31.12.2011

ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

28.8.2002 - 10.3.2003

ČSOB Asset Management, a.s.

28.8.2002 - 28.8.2002

ČSOB Asset management, a.s.

31.12.1995 - 28.8.2002

Patria Asset Management, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3544

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

4.11.2002 - 31.12.2011

34 000 000 Kč

6.6.2001 - 4.11.2002

27 000 000 Kč

23.9.1999 - 6.6.2001

11 000 000 Kč

25.8.1997 - 23.9.1999

1 000 000 Kč

31.12.1995 - 25.8.1997

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2011 - 31. prosince 2011 : Společnost ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením se společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB (v rá... mci fúze došlo ke změně obchodní firmy této společnosti na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57 Praha 5, zapsanou v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446, která jako nástupnická společnost převzala obchodní jmění zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 11. prosince 2008 - 31. prosince 2011 : Obchodní společnost ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB e právnímnástupcem obchodní společnosti Patria Asset Management, s.r.o.,se sídlem Praha 1, Husova 5, IČO: 6149946... 3. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 1995 - 11. prosince 2008 : Obchodní společnost Patria Asset Management, a. s. je právnímnástupcem obchodní společnosti Patria Asset Management, s.r.o.,se sídlem Praha 1, Husova 5, IČO: 61499463.
  • 6. června 2001 - 18. listopadu 2002 : jediným akcionářem společnosti je Patria Finance, a.s. sesídlem Škrétova 12, Praha 2, IČ 60 19 72 26.
  • 28. srpna 2002 - 4. listopadu 2002 : Společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 2, Škrétova 12,PSČ 120 00, IČ 60197226, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2583, jako ... jedinýakcionář společnosti Patria Asset Management, a.s., se sídlemŠkrétova 12,č.p. 490, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČ63999463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemv Praze v oddíle B, vložce 3544 ( dále jen "Společnost"), činídne 12,7,2002 v souladu s ust. § 190 obchodního zákoníkunásledující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady:Schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 7.000.000,- Kčna 34.000.000,- Kč za následujících podmínek:- upisování akcií na navrženou částku se nepřipouští- celkový počet upisovaných akcií činí: 7 kusů kmenových akcií,v zaknihované podobě, znějící na jméno, každá o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva vesmyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcieneupisují peněžitými vklady- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předemurčenému zájemci, kterým je společnost Československá obchodníbanka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové město, Na Příkopě854/14, PSČ 115 20, IČ 00001350- úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti PatriaAsset Management, a.s., Praha 2, Vinohrady, Škrétova 12,č.p.490, PSČ 120 00, ve lhůtě čtrnácti dnů, která počne běžet odoznámení o podání návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do obchodníhorejstříku. Počátek lhůty pro upisování akcií bez přednostníhopráva bude oznámen určenému zájemci doporučeným dopisem poštou.Upisování akcií předem určeným zájemcem bez využití přednostníhopráva je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případěpravomocného rozhodnutí o zamítnutí usnesení o zvýšenízákladního kapitálu se stane upisování akcií neúčinné.- emisní kurs jedné upisované akcie bude činit 8.773.000,- Kč,tedy emisní kurs sedmi nově upisovaných akcií bude celkem činit61.411.000,- Kč- emisní ážio ve výši 54.411.000,- Kč, které tvoří rozdíl mezihodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 61.411.000,- Kč ajmenovitou hodnotou akcií, tj. částkou 7.000.000,- Kč budepřiděleno do rezervního fondu společnosti- předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všechnově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do pěti dnůode dne oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálunepeněžitým vkladem do obchodního rejstříku, které mu budezasláno doporučeným dopisem poštou. Ke splacení dojde v sídlespolečnosti Patria Asset Management, a.s., Praha 2, Vinohrady,Škrétova 12, č.p. 490, PSČ 120 00, a to před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,protokolárním předáním předmětných akcií a provedením rubopisu- schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který můžespolečnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání asoučasně se jedná o důležitý zájem společnosti, neboť společnostnavýšením základního kapitálu získá kontrolu nad investičníspolečností, jejímž předmětem podnikání je obhospodařovánímajetku investičních a podílových fondů v souladu se zákonem č.148/1992 Sb. Propojením obou společností pak jediný akcionářspolečnosti OB Invest, investiční společnost, a.s.,Československá obchodní banka, a.s., sleduje prohloubeníefektivity a výnosnosti obou společností a z tohoto hlediska máza to, že upsání akcií uvedených nepeněžitým vkladem je v jehozájmu. Zpráva představenstva společnosti Patria AssetManagement, a.s. tvořící přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu- schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, který představuje25 kusů akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč společnosti OB Invest, investičníspolečnost, a.s., se sídlem Praha 3, Milíčova 470/6, PSČ 13000, IČ 25677888, jejímž jediným akcionářem je Československáobchodní banka, a.s.- schvaluje se výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladustanoveného společným znaleckým posudkem nezávislých znalců, ato společnosti PROFI-TEN, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20,PSČ 110 00 a Ing. Jana Bartuška, bytem Olomouc, Veleslavínova 6,PSČ 772 00, poř. č. 282/2001 a 2056-16/2001, ze dne 8,1,2002,částkou 61.411.000,- Kč- schvaluje se počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druhakcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, takto:- celkový počet nově vydaných akcií za výše uvedený nepeněžitývklad činí : 7 kusů nových kmenových akcií, v zaknihovanépodobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč zobrazit více skrýt více
  • 25. srpna 1997 - 6. června 2001 : jediným akcionářem společnosti je Patria Finance, a.s. sesídlem Husova 5, Praha 1, IČ 60 19 72 26.
posunout dolů