Trendy

280 047 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

44 202 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

596 580 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 10.12.2015 Oblouková 958/25, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

Historické adresy

29.11.1995 - 10.12.2015 Děčín III., Oblouková 25, PSČ 40502

64050882

DIČ

od 1.1.1996

CZ64050882

Datová schránka

9xxgmwb

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 765

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.4.2011

48 262 164 Kč

Historické jmění

19.7.2006 - 20.4.2011

168 139 152 Kč

20.7.2005 - 19.7.2006

388 173 104 Kč

21.11.2000 - 20.7.2005

518 948 000 Kč

11.10.1999 - 21.11.2000

345 965 000 Kč

27.11.1998 - 11.10.1999

163 884 000 Kč

16.10.1997 - 27.11.1998

158 827 000 Kč

29.11.1995 - 16.10.1997

21 636 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Děčín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

800242008 / 2700

Historické provozovny

29.11.1995 - 8.12.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Teplická 335, 405 05, Děčín - Děčín IX-Bynov

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2010 - 20. dubna 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti na svém jednání dne 5.8.2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti TERMO Děčín a.s. takto:Důvodem snížení základního kapitálu spole... čnosti je optimalizace struktury a výše vlastního kapitálu společnosti a uvolnění přebytečného provozního kapitálu společnosti. Částka o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena akcionářům podle poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 119.876.988,-- Kč (sto devatenáct miliónů osm set sedmdesát šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých).Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií tak, že dosavadní jmenovitá hodnota každé akcie 324,-Kč, slovy: (tři sta dvacet čtyři koruny české), se sníží na novou jmenovitou hodnotu 93,- Kč, slovy (devadesát tři koruny české), a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akcií.Akcionáři v důsledku výše uvedeného snížení základního kapitálu předloží dosavadní akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty společnosti do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy jim představenstvo společnosti zašle výzvu k předložení akcií na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 2006 - 19. července 2006 : Valná hromada dne 22.3.2006 projednala návrh a usnesením rozhodla o tomto dobrovolném snížení základního kapitálu společnosti:Rozsah snížení základního kapitálu:Stávající plně spla... cený základní kapitál společnosti ve výši 388.173.104,- Kč se snižuje o částku na novou částku 168.139.152,- Kč.Způsob provedení snížení základního kapitálu:Toto snížení základního kapitálu o částku 220.033.952,- Kč bude provedeno formou snížení stávající jmenovité hodnoty u všech akcií, tedy stávající jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 748,- Kč se snižuje o částku 424,- Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 324,- Kč.Po provedení tohoto snížení bude základní kapitál ve výši 168.139.152,- Kč rozvržen na 518.948 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 324,- Kč.Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající tomuto snížení:Důvodem tohoto snížení základního kapitálu společnosti je řešení optimalizace struktury vloženého kapitálu při současném zvýšení podílu cizího kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 220.033.952,- Kč, bude vyplacena akcionářům společnosti TERMO Děčín a.s. podle výše jejich podílu na základním kapitálu společnosti.Lhůta pro předložení akcií společnosti:V důsledku tohoto snížení základního kapitálu musí být společnosti předloženy k výměně všechny stávající akcie. Za tímto účelem se stanovuje lhůta deset pracovních dnů, a to ode dne doručení výzvy představenstva k výměně akcií jednotlivým akcionářům, adresované na adresu jejich sídla/bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 9. srpna 2000 - 21. listopadu 2000 : Jediný akcionář město Děčín v působnosti valné hromady rozhodldne 9.6.2000 formou notářského zápisu č.j. NZ 83/2000 o zvýšenízákladního jmění.Základní jmění se zvyšuje o částku 172... .983.000,-- Kč, slovy:stosedmdesátdvamiliónydevětsetosmdesáttřitisíce korun českých,přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.K upsání budou nabídnuty akcie kmenové, listinné, na jméno vcelkovém počtu 172.983 kusů, každá o jmenovité hodnotě1.000,--Kč, jejichž postavení bude shodné s postavením ostatníchakcií společnosti, každá za emisní kurs rovnající se jejínominální hodnotě, který tedy činí 1.000,-- Kč.Vylučuje se přednostní právo na upsání akcií pro akcionáře.Všechny upisované akcie budou nabídnuty výhradně k upsáníspolečnosti MVV EPS s.r.o., IČO 49 68 54 90, se sídlem Praha 4,Nuselská 39, za emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši172.983.000,-- Kč.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v pracovní dny vdobě mezi 8 a 16 hodinou a lhůta k jejich upsání činí desetpracovních dní ode dne, kdy bude splněna poslední z těchtopodmínek:- nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ozápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti do obchodníhorejstříku,- akcionář společnosti Město Děčín složí ve shodě se smlouvou okoupi a prodeji akcií uzavřenou dne 25.5.2000 do úschovyspolečnosti EPIC HOLDING, a.s. veškeré akcie prodávané toutosmlouvou o koupi a prodeji akcií společnosti MVV EPS s.r.o.,- společnost písemně doporučeným dopisem oznámí společnosti MVVEPS s.r.o., že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ozápisu tohoto usnesení valné hromady nabylo právní moci.Emisní kurs upsaných akcií v celkové výši 172.983.000,-- Kč musíbýt společností MVV EPS s.r.o. splacen v plné výši do 10pracovních dní po upsání upisovaných akcií, a to na účet vedený uCredit Lyonnaisse Praha č. 10065813/5000 s tím, že společnostitato částka bude uvolněna v souladu se smlouvou o vázaném účtuuzavřenou dne 25.5.2000 společností EPIC HOLDING a.s. Praha,oproti předání vydaných upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 1999 - 9. srpna 2000 : Jediný akcionář schválil dne 19.4.1999 formou notářského zápisuč. NZ 120/99 úplné znění stanov společnosti.
 • 26. března 1997 - 9. srpna 2000 : Jediným akcionářem společnosti je Město Děčín, Děčín 4,Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38, IČ 00 26 12 38.
 • 4. června 1999 - 11. října 1999 : Jediný akcionář město Děčín v působnosti valné hromady rozhodldne 6.11.1998 formou notářského zápisu č.j. NZ 322/98 ve zněníjeho doplnění notářským zápisem č.j. NZ 172/99 ze dne 21... .5.1999o zvýšení základního jmění.Základní jmění se zvyšuje o částku 182.081.000,--Kč, slovy:stoosmdesátdvamiliónyosmdesátjedentisíc korun českých, přičemžupisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií v počtu 182.081kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč. Jedná se okmenové akcie na jméno, které budou vydány v listinné podobě.Všechny akcie upíše jediný akcionář.Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti, a todo třiceti dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem v sídle společnosti, ato před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci nemovité a movité přesněspecifikované v notářském zápisem č.j. NZ 322/98 ve zněnínotářského zápisu č.j. NZ 172/99.Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu je oceněna ve znaleckýchposudcích znalců Petra Švorce č. 1835-1998 a Josefa Slavíčka č.1466/108/1998 na částku 182.081.000,--Kč, slovystoosmdesátdvamiliónyosmdesátjedentisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1998 - 27. listopadu 1998 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.5.1998o zvýšení základního jmění o částku 5.057.000,--. Zvýšení budeprovedeno upsáním 5.057 ks kmenových akcií na jméno vyd... aných vlistinné podobě. Akcie budou upsány dosavadním jedinýmakcionářem společnosti, kterým je město Děčín, nepeněžitýmvkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je pozemková parcela č.3485/1 v k.ú. Podmokly, obec a okres Děčín. Hodnota předmětunepeněžitého vkladu byla určena znaleckými posudky:a) č. 2078-78-98 znalce pana Václava Hodinky ze dne 27.4.1998,b) č. 82-52/98 znalce pana ing. Radima Lexy ze dne 23.4.1998. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1997 - 27. listopadu 1998 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů