Základní údaje

Historické adresy

24.4.2002 - 31.12.2007 Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ 72938
11.11.1998 - 24.4.2002 Ostrava, Pivovarská 1
1.1.1996 - 11.11.1998 Ostrava, Pivovarská 1, okres Ostrava-město

64610039

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1996 - 31.12.2007

CZ64610039

Datum vzniku

1. ledna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2007

Historické názvy

1.1.2004 - 31.12.2007

Dalkia Ostrava, a.s.

1.1.1996 - 1.1.2004

Zásobování teplem Ostrava, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1238

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.7.2001 - 31.12.2007

664 133 590 Kč

17.12.1998 - 16.7.2001

645 199 590 Kč

15.1.1996 - 17.12.1998

611 673 000 Kč

1.1.1996 - 15.1.1996

619 174 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2007 - 31. prosince 2007 : Vymazává se ke dni 31.12.2007 z obchodního rejstříku Dalkia Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ 729 38, identifikační číslo 646 10 039.Právní dův... od výmazu:Společnost zanikla sloučením se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 451 934 10.Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2007. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Výše ocenění nepeněžitého vkladu se určuje částkou18.934.000,-Kč podle posudků:- znalce pana Ing. Bohuslava Vasoviče, znalce v oboru ekonomika,ceny a odhady nemovitostí ze dne 26.7... .2000 č. 1278.18.T2/00, vekterém jsou tržně oceněny částkou 18.934.000,-Kč,který tvoří přílohu č.1 tohoto notářského zápisu,- znalce pana Ing. Františka Vlčka, znalce v oboru ekonomika,ceny a odhady nemovitostí ze dne 11.8.2000 č. 24-47/00, vekterém jsou tržně oceněny částkou 18.954.000,-Kč,který tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Schvaluje se upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsousekundární rozvody tepla a měření a regulace, úpravasekundárních rozvodů tepla a měření a regulace, dispečerskézaříz... ení technických chodeb z předávací stanice, teplovod zpředávací stanice a regulační stanice a měření a regulaci,jejichž přesný popis je uveden ve znaleckých posudcích, kterétvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnostiOstrava, Pivovarská 1 a upisovatel je povinen splatit nepeněžitývklad v den úpisu akcie.
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Místem pro upisování akcie je sídlo společnosti v Ostravě,Pivovarská 1 a akcii lze upsat ve lhůtě 30 dnů, počínaje třetímdnem po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního so... udu vOstravě o povolení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Emisní kurs takto upsané akcie se rovnájejí jmenovité hodnotě a činí 18.934.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Jediná upisovaná akcie bude nabídnuta k úpisu jedinému zájemci -Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8,PSČ 729 30, IČ: 00845451.
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Přednostní právo k úpisu akcie nelze využít, neboť akcie budeupsána nepeněžitým vkladem.
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Základní jmění se zvyšuje upsáním 1 ks kmenové akcie na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 18.934.000,-Kč. Nověupisovaná akcie nebude veřejně obchodovatelná.
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl ozvýšení základního jmění společnosti ze stávajících645.199.590,-Kč o 18.934.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů devětset tř... icet čtyři tisíc korun českých) na 664.133.590,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Usnesení rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady společnosti ze dne 21.11.2000:
 • 22. prosince 2000 - 14. dubna 2003 : Jediný akcionář:Statutární město Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8,IČ: 00845451.
 • 11. listopadu 1998 - 14. dubna 2003 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne28.7.1998 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto:Základní jmění společnosti se zvyšuje o 33,526.590,-Kč zesouča... sné hodnoty 611,673.000,-Kč na zvýšené základní jmění645,199.590,-Kč.Úpis akcií nad částku navrženého základního jmění senepřipouští.Na zvýšení základního jmění bude upsán 1 kus kmenové akcie najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 33,526.590,-Kč.Akcie nebude veřejně obchodovatelná.Akcie bude upsána jediným akcionářem Městem Ostrava a budesplacena nepeněžitým vkladem.Místem pro upsání akcie je sídlo společnosti, lhůta pro upsáníakcie činí 30 dnů a počne běžet třetím dnem po nabytí právnímoci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolenízápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Emisní kurz akcie je shodný s jejíjmenovitou hodnotou a činí 33,526.590,-Kč.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnostiZásobování teplem Ostrava, a.s. v Ostravě, ul Pivovarská 1.Upsání akcie bude provedeno nepeněžitým vkladem, jehož předmětemjsou věci (42 položek a pozemky) uvedené a přesně popsané veznaleckém posudku číslo 1004.144/98 znalce v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Bohuslava Vasoviče,bytem Pod nemocnicí 2113, Ostrava Poruba, vyhotoveném dne30.4.1998 a a znaleckém posudku číslo 11113-72/98 znalce v oboruekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Jana Haveleka,bytem Topolová 591, Vřesina, okr. Nový Jičín, vyhotoveném dne7.5.1998.Ocenění nepeněžitého vkladu je určeno nižším oceněním ze dvouposudků:- znalecký posudek číslo 1004.144/98 znalce Jana Havelekaoceňuje nepeněžitý vklad na částku 33,526.590,-Kč.- znalecký posudek číslo 1113-72/98 znalce Ing. BohuslavaVasoviče oceňuje nepeněžitý vklad na částku 35,086.540,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. září 1996 - 14. dubna 2003 : Usnesením valné hromady ze dne 26.6.1996 se schvaluje sníženízákladního jmění společnosti z částky 619.174.000,-Kč na611.673.000,-Kč z důvodu upřesnění výše majetku předanéhobezúpl... atným převodem z Fondu národního majetku v Praze MěstuOstrava. zobrazit více skrýt více
posunout dolů