Základní údaje

Historické adresy

5.2.1996 - 30.7.2004 Přerov, Tržní 8, PSČ 75002
2.1.1996 - 5.2.1996 Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 20, PSČ 75052

64610098

DIČ

Není plátce DPH

2.1.1996 - 30.7.2004

CZ64610098

Datum vzniku

2. ledna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. července 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. července 2004

Historické názvy

18.12.2001 - 30.7.2004

STMEM, a.s.

2.1.1996 - 18.12.2001

Středomoravská elektromontážní, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1198

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.8.2000 - 30.7.2004

159 300 000 Kč

22.12.1999 - 25.8.2000

152 800 000 Kč

5.12.1996 - 22.12.1999

146 900 000 Kč

2.1.1996 - 5.12.1996

109 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. července 2004 - 30. července 2004 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost STMEM, a.s., se sídlem Přerov, Tržní 8, PSČ 750 02, IČ 64 61 00 98.Obchodní společnost STMEM, a.... s. , sídlem Přerov, Tržní 8, PSČ 750 02, IČ 64 61 00 98, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B., vložce 1198 zanikla v důsledku sloučení s obchodní společností MSEM, a.s., sídlem Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02, IČ 64 61 00 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1197. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 1998 - 30. července 2004 : Jediný akcionář:Severomoravská energetika, a.s.28. Října 152709 02 OstravaIČO: 47 67 56 91
 • 7. března 1997 - 30. července 2004 : Omezení převoditelnosti akcií: všechny akcie na jméno majíomezenou převoditelnost spočívající v tom, že majitel této akciemusí mít k převodu souhlas valné hromady.
 • 5. prosince 1996 - 30. července 2004 : Základní jmění bylo splaceno v plné výši.
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 6. Lhůta pro upsání akcií je 30 dnů od právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Ostravě o rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladní... ho jmění. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 5. Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu včástce 6.500.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíc korunčeských).
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto níže specifikovanénemovitosti:objekt bydlení čp. 11 - zastavěná plocha na pozemku parc. č.486/1, výměra 256 m2 (přední trakt), spolu s pozem... kem parc. č.486/1,objekt bydlení čp. 547 - zastavěná plocha na pozemku parc. č.486/2, výměra 296 m2 (zadní trakt), spolu s pozemkem parc. č.486/2,zemědělská hospodářská budova - zastavěná plocha na pozemkuparc. č. 487/2, výměra 162 m2, spolu s pozemkem parc. č. 487/2,garáž - na pozemku parc. č. 487/4 (pozemek ve vlastnictví jinéhovlastníka),ostatní plocha - neplodná, parc. č. 487/3, výměra 160 m2 spoluse všemi součástmi a příslušenstvím společně s venkovnímiúpravami, zejména vodovodní přípojkou, kanalizační přípojkou,kanalizační šachtou, zpevněnými plochami, obrubníky, schodyvenkovními a oplocením, vše zapsáno v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Jeseníku na LV č. 302, katastrální územíJeseník, obec Jeseník, okres Jeseník. Tento nepeněžitý vklad byloceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem Ing. JanyŠoustalové - znalecký posudek č. 35/2000 ze dne 5.1.2000 aznaleckým posudkem Vratislava Pospíšila č. 2013/2000 ze dne13.1.2000. Hodnota nepeněžitého vkladu činí dle posudku č.35/2000 částku 6.500.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíckorun českých), dle posudku č. 2013/2000 částku 6.500.000,- Kč(slovy: šest miliónů pět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 4. Všechny výše popsané nově vydané akcie budou upsánynepeněžitým vkladem jediným akcionářem, kterým je společnostSeveromoravská energetika, a.s. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října... 152, IČ: 47675691. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 3.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií stěmito charakteristikami:Počet akcií: 65 kusůJmenovitá hodnota: 100.000,- KčDruh: kmenovéForma: akcie na jménoPodoba... : listinnéEmisní kurs: 100 % jmenovité hodnotyOstatní údaje: akcie nebudou veřejně obchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 2. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměnínení přípustný.
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 1. Důvodem zvýšení je rozšíření podnikatelských aktivitspolečnosti Středomoravská elektromontážní, a.s. o prodej zbožív obchodě.
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl ozvýšení základního jmění společnosti Středomoravskáelektromontážní, a.s. o částku 6.500.000,- Kč (slovy: šestmiliónů pě... t set tisíc korun českých), tj. z částky 152.800.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát dva miliónů osm set tisíc korunčeských) na částku 159.300.000,- Kč (slovy: jedno sto padesátdevět miliónů tři sta tisíc korun českých) za níže uvedenýchpodmínek: zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 25.2.2000 o zvýšení základního jmění upisovánímakcií:
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 7. Místem upisování je sídlo společnosti Středomoravskáelektromontážní, a.s.
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 8. Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7pracovních dnů ode dne úpisu akcií v sídle společnostiStředomoravská elektromontážní, a.s.
 • 17. dubna 2000 - 21. listopadu 2000 : 9. O částku představovanou nepeněžitým vkladem ve výši6.500.000,- Kč bude zvýšeno základní jmění společnostiStředomoravská elektromontážní, a.s.
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 7. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti, a to:
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 6. Místem upisování je sídlo Středomoravské elektromontážní,a.s.Lhůta a úpis nových akcií se stanoví na 30 dnů od právní mociusnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodn... ím soudemv Ostravě o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 5. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužijeustanovení § 204a ObchZ. o přednostním právu akcionářů kupisování akcií.Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemc... i, jimž jedosavadní jediný akcionář Severomoravská energetika, a.s., sesídlem Ostrava, ul. 28. října 152, PSČ 709 02, IČO 47 67 56 91. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 4. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady je emisní kursakcií stanoven ve výši jejich jmenovité hodnoty.
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba, jež mají býtupsány:a) počet a jmenovitá hodnota 59 kusů o jmenovité hodnotě100 000,-Kčb) druh: kmenovéc) forma: na jménod) podob... a: listinné zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 2. Základní jmění se zvyšuje úpisem nových akcií a splaceníjejich emisního kursu nepeněžitými vklady:
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 5 900 000,-Kč,tj. z 146 900 0000,-Kč na 152 800 000,-Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jměníse nepřipou... ští. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl ozvýšení základního jmění upisováním nových akcií, a to zanásledujících podmínek:
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 26.7.1999 o zvýšení základního jmění společnosti:
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : Pro účely zvýšení základního jmění byla určena odhadní cenavšech těchto nemovitostí v celkové výši 5 900 000,-Kč, kterávystihuje jejich skutečnou hodnotu. Tato hodnota bude v plnév... ýši zapsána jako nepeněžitý vklad na základní jmění. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 7.2. pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1021m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 2173-800108/98 zedne 13.10.1998 z pozemku parc.č. 3326/2 a na geometric... kém plánuoznačený parc.č. 3326/15 spolu se všemi součástmi apříslušenstvím, a to vedlejší stavbou, ocelovým přístřeškem proauta a jízdní kola nalézajícím se na pozemku parc.č. 3326/15,venkovními úpravami, zejména zpevněnou plochou betonovou azpevněnou plochou asfaltovou, vše zapsáno v katastru nemovitostíu Katastrálního úřadu v Šumperku na LV č. 3578, katastrálníúzemí Zábřeh na Moravě , obec Zábřeh, okres Šumperk, který jeoceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Františka Pospíšila č.1054/99 ze dne 25.6.1999 částkou 200 000,-Kč a znaleckýmposudkem znalce Ing. Jany Šoustalové č. 10/99 ze dne 25.6.1999částkou 200 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1999 - 22. prosince 1999 : 7.1. dům čp. 255 - administrativní budova nalézající se napozemku parc. č. 1795/1, budova - garáže pro osobní automobilynalézající se na pozemku parc.č. 1795/1 spolu s pozemkem par... c.č.1795/1 - zastavěná plocha, objekt bydlení o výměře 1112 m2,budova - garáže pro nákladní automobily nalézající se na pozemkuparc.č. 1795/2 spolu s pozemkem parc.č. 1795/2 - zastavěnáplocha o výměře 147 m2 a pozemek parc.č. 1796 - ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 183 m2, spolu se všemi součástmi apříslušenstvím, a to vedlejšími stavbami, zejména dílnou,šatnou, o výměře 59,53 m2, zděným skladem ve dvoře, stavebněnapojeným na dům čp. 255, o výměře 33,36 m2, dřevěným skladem,přistavěným k budově - garážím pro osobní automobily, ocelovýmpřístřeškem, postaveným vedle domu čp. 255, ocelovým přístřeškemnaproti budově - garážím pro nákladní automobily, venkovnímiúpravami, zejména vodovodní přípojkou, kanalizační přípojkou,zpevněnou plochou z litého asfaltu, oplocením, plotovou brankou,plotovou bránou a spojovací krytou lávkou - komunikačnímpropojením mezi domem čp. 255 a budovou - garážemi pro osobníautomobily, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu v Šumperku na LV č. 3578, katastrální území Zábřeh naMoravě, obec Zábřeh, okres Šumperk, který je oceněn znaleckýmposudkem znalce Ing. Františka Pospíšila č. 1053/99 ze dne25.6.1999 částkou 5 700 000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing.Jany Šoustalové č. 9/99 ze dne 25.6.1999 částkou 5 700 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů