Trendy

85 416 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 743 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

115 837 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.9.2014 Nádražní 101, 507 58 Mlázovice

Historické adresy

11.2.2002 - 16.9.2014 Mlázovice, Nádražní 101, PSČ 50758
27.12.1995 - 11.2.2002 Mlázovice, okres Jičín, PSČ 50758

64829545

DIČ

od 1.1.1996

CZ64829545

Datum vzniku

27. prosince 1995

Datová schránka

issg43q

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1307

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.12.1995

84 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

109912484 / 0300

Historické provozovny

27.12.1995 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 507 58, Mlázovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. září 2017 : Valná hromada přijala dne 22.09.2017 následující usnesení: Valná hromada Společnosti,1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je GMEA arg s.r.o., se sídlem Dřevná 382/2, Nové M Valná hromada přijala dne 22.09.2017 následující usnesení: Valná hromada Společnosti,1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je GMEA arg s.r.o., se sídlem Dřevná 382/2, Nové M...ěsto, 128 00 Praha 2, IČ: 04378962 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 21.08.2017 představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota v souhrnné výši 75.620.000,- Kč (sedmdesát pět milionů šest set dvacet tisíc korun českých) představuje 90,02 % základního kapitálu a 90,02 % podílu na hlasovacích právech Společnosti.GMEA arg s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění v následující výši za každou jednu kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě rozlišené dle nominální hodnoty akcií:- kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých): 4.700,- Kč (čtyři tisíce sedm set korun českých);- kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých): 470,- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo P 066/2017 zpracovaným dne 10.08.2017 Doc. Ing. Karlem Novotným, Csc., se sídlem Praha 5, Vacínovská 831/4, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, číslo: M 1261/98. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2016 a znalcem potvrzen ke dni 30.06.2017. Znalecký posudek tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu; Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka B 1731, jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti J&T BANKA, a.s.3. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 22.09.2017, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.4. schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka B 1731, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou. 5. stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva pověřené osobě, a to ve společnosti J&T BANKA, a.s., na adrese Sokolovská 675/9 186 00, Praha 8 Florenc, v pracovních dnech, v době 8.00 hod. do 14.00 hod. 6. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost J&T BANKA, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK).7. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá společnost J&T BANKA, a.s. bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 16. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. září 2014 - 27. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. září 2014 - 27. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů