GDPR – General Data Protection Regulation

Nařízení (EU) 2016/679

(GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Nařízení upřesňuje a případně zpřísňuje již dříve platné zákony,předpisy a postupy týkající se nakládání s osobními údaji. Např. Zákon o ochraně osobních údajů.

Nařízení vstoupilo v platnost dne 25.5.2018.

Více informací najdete na www.uoou.cz – internetových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů, který se u nás problematikou ochrany osobních údajů zabývá.

Aplikace FIRMO.CZ je prostřednictvím zabezpečeného a šifrovaného připojení napojena na virtuální servery, které vámi vyhledávaná data online aktualizují a aplikace FIRMO.CZ vám je zobrazí.

Aktualizujeme a zobrazujeme pouze data obsažená ve veřejných rejstřících.

Díky unikátnímu algoritmu Vám aplikace zajistí hlídání změn, protože všechny získaná data opatřuje unikátním časovým razítkem.

Sama aplikace FIRMO.CZ tedy žádná data přímo neobsahuje, nevlastní a ani je neprodává, či nepronajímá, ale pouze umožňuje zabezpečené šifrované spojení na vzdálené virtuální servery, které zobrazení požadovaných dat online zprostředkují.

Tyto postupy a takto získané informace jsou plně v souladu s GDPR.

V rámci platnosti GDPR jsme provedli potřebné úpravy vnitřních směrnic a postupů, týkajících se zpracováním osobních údajů. Námi zpracovávané osobní údaje jsou především údaje našich zaměstnanců, dodavatelů a našich zákazníků.

GDPR a naši zákazníci

Při využívání aplikace FIRMO.CZ a práci s informacemi získanými jejím prostřednictvím je nutné se řídit povinnostmi definovanými GDPR a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.

FIRMO.CZ a informace o podnikatelských subjektech z něj získané slouží především pro předcházení rizik z podnikatelské činnosti.

Data získaná prostřednictvím aplikace FIRMO.CZ, která pochází z otevřených zdrojů - lze dále využít na základě “oprávněného zájmu” ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Oprávněným zájmem je myšleno mimo jiné:

  • předcházení podvodům, zjištění míry rizik při spolupráci s obchodním partnerem
  • ověření plátce DPH, informace o nespolehlivém plátci
  • zjištění informací o současném, či budoucím obchodním partnerovi
  • prověření případného úpadku, či faktorům k úpadku směřujícím před dodáním zboží
  • zjištění nebo ověření informací nutných pro uzavření smlouvy, dohody s obchodním partnerem