Všeobecné obchodní podmínky

 

1.

Obecná ustanovení

1.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané společností FORDESK s.r.o., IČ: 01901834, se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, Nové město 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 218120 (dále jen „poskytovatel“), a upravují veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a jeho zákazníky.

1.2

Poskytovatel je provozovatelem www.firmo.cz (dále jen „portál“). Portál prostřednictvím internetové aplikace FIRMO (dále jen FIRMO) zprostředkovává zobrazení informací o podnikatelských subjektech v České republice (dále jen „subjekt“) z veřejně dostupných zdrojů (dále jen „informace“).

1.3

Poskytovatel prohlašuje, že zobrazované informace jsou získávané z veřejně dostupných rejstříků a že se tedy nejedná o informace, k jejichž zobrazení by bylo ze strany poskytovatele vyžadováno zvláštní oprávnění. S ohledem na tuto skutečnost poskytovatel není odpovědný za stav informací zobrazovaných z veřejných rejstříků, ani jejich aktuálnost či pravdivost.Poskytovatel dále prohlašuje, že informace mají pouze informativní charakter, přičemž zadavatel prohlašuje, že je tuto skutečnost bere na vědomí.

1.4

Poskytovatel se zavazuje poskytnout zájemci prostřednictvím FIRMO přístup k zobrazování aktuálních informací a zájemce se zavazuje za poskytnutí služby uhradit poskytovateli sjednanou cenu.

1.5

Službou je myšleno:

poskytnutí zájemci možnosti využití zpoplatněného přístupu k aplikaci FIRMO v rozsahu dle zvoleného tarifu

Aktuální specifikace tarifu je zveřejněna na portálu.

1.6

Zájemcem se rozumí fyzická, či právnická osoba nebo jiný subjekt objednávající službu (dále jen „zadavatel“).

1.7

Všechny částky uvedené ve smlouvách, objednávkách a jiných materiálech poskytovatele jsou uvedeny bez DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena. Suma účtované DPH bude vyčíslena na daňových dokladech.

2.

Objednávání služeb

2.1

Zadavatel objednává poskytnutí služby u poskytovatele výhradě elektronicky, a to prostřednictví potvrzení svého zájmu na portálu (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky a uhrazením ceny služby vzniká mezi zadavatelem a poskytovatelem smluvní vztah, kde poskytovatel poskytuje zadavateli službu a zadavatel se zavazuje tuto službu využívat v souladu s těmito podmínkami a hradit za ní sjednanou cenu.

2.2

Poskytovatel poskytne zadavateli možnost využít i další „doplňkové“ služby, pokud je bude poskytovatel nabízet, a to pouze v případě, že o ně zadavatel projeví po dobu trvání smlouvy zájem, a to jejich objednáním u poskytovatele.

2.3

Závazná objednávka služeb uvedených v čl. 1.5. a) musí obsahovat emailovou adresu zadavatele.

2.4

Závazná objednávka služeb uvedených v čl. 1.5. b) musí obsahovat a) Obchodní firmu či jméno a příjmení či jiný název zadavatele, b) sídlo zadavatele, c) IČ zadavatele, pokud je zadavatelem podnikatel, d) emailovou adresu zadavatele. Objednávka dále může obsahovat a) Osobní kontakt, b) Kontaktní osobu, c) Telefon.

3.

Cena služby

3.1

Cena služby je poskytovatelem stanovena v ceníku služeb, který je uveřejněn na portálu v sekci ceník služeb. Cena služby je současně uvedena a sdělena zadavateli před potvrzením objednávky. Zadavatel není oprávněn jednostranně měnit cenu služby. Poskytovatel však umožňuje zadavateli volbu individuální ceny služby v návaznosti na rozsah a délku objednání služby (dále jen „individuální cena“). Individuální cena je vždy řešena individuální dohodou mezi poskytovatelem a zadavatelem.

3.2

Poskytovatel umožňuje úhradu ceny služby jedním z následujících způsobů: SMS zprávou, platební kartou, bankovním převodem, GoPay. Cena služby bude uhrazena způsobem zvoleným zadavatelem.

3.3

Poskytovatel vystaví zadavateli po uhrazení ceny služby fakturu (daňový doklad) obsahující cenu a další náležitosti stanovené zákonem. V případě poskytnutí měsíční a delší služby je poskytovatel povinen ve vyúčtování vyznačit zúčtovací období, za které je faktura vystavena. Poskytovatel si vyhrazuje právo předkládat zadavateli vyúčtování elektronickou formou, pokud s tímto nevyjádří zadavatel písemný nesouhlas.

3.4

Pokud se zadavatel dostane do prodlení s úhradou ceny služby (paušální měsíční plnění) má poskytovatel právo omezit poskytování dané služby zamezením aktivního přístupu ke službě. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má poskytovatel právo ukončit poskytování služby.

4.

Závazek poskytovatele

4.1

Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu, a to zprovozněním služby nejpozději ve lhůtě do 24 hodin po uzavření smluvního vztahu, tj. po připsání ceny služby na účet poskytovatele či uhrazení ceny služby prostřednictvím SMS nebo platební kartou. Po odeslání objednávky, obdrží zadavatel prostřednictvím emailové zprávy přihlašovací údaje.

4.2

Poskytovatel se zavazuje oznámit, je-li to možné, zadavateli omezení, přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování služby, které jsou poskytovateli předem známy.

4.3

Poskytovatel se zavazuje oznámit, je-li to možné, zadavateli omezení služby vzniklé z důvodu porušení těchto VOP ze strany zadavatele.

5.

Závazek zadavatele

5.1

Je povinen řádně hradit cenu za službu dle rozsahu jejího objednání.

5.2

Je povinen informovat poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů zadavatele uvedených ve smlouvě, a obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

5.3

Je povinen za účelem zaslání registračních údajů ze strany poskytovatele ověřit na dotaz poskytovatele správnost emailové adresy.

6.

Závěrečná ustanovení

6.1

Je-li v těchto VOP požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Poskytovatel i Zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.

6.2

Poskytovatel i zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jim budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného touto smlouvu.

6.3

Zadavatel souhlasí, že se smluvní vztah řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele a v otázkách neupravených těmito podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

6.4

Zadavatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním informací o službách poskytovatele a aktuálních nabídkách třetích subjektů na emailovou adresu či SMS telefonní kontakt uvedené v objednávce. Zadavatel dále souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávce poskytovatelem jakožto správcem pro účel poskytování služeb. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávce. Zároveň si je zadavatel vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi objednávky byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

6.5

Informace o ochraně, zpracovávání, ukládání, ochraně a veškerých dalších činnostech týkajících se osobních údajů a veškeré změny v rámci ochrany osobních údajů, které nastaly dne 25.5.2018 na základě Nařízení EU o ochraně osobních údajů jsou definované v dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů„

6.6

Tyto VOP jsou aktualizované, platné a účinné od 25. 5. 2018.